ลูกหนี้ที่มีสถานะเป็น NPL (วันค้างชำระ มากกว่า 90 วันขึ้นไป) หรือเป็นลูกหนี้ที่ยังมีสถานะเป็น NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการ / หรือปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร