ลูกหนี้ที่มีสถานะเป็น NPL (วันค้างชำระมากกว่า 90 วันขึ้นไป) และลูกหนี้ต้องกู้เงินจากธนาคาร มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี (นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาครั้งแรก จนถึงวันที่ยื่นคำร้องเข้าร่วมมาตรการ)