ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่าน Application GHB ALL BFRIEND และ Line GHB Buddy