กรณีไถ่ถอนมายังธอส.ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น กรณีเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล หรือเพื่ออุปโภคบริโภค ไม่สามารถไถ่ถอนมายังธอส.ได้