ผู้กู้จะต้องชำระเงินงวดไม่ต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนดตามสัญญากู้เงินเป็นประจำทุกเดือน หากเดือนใดไม่ได้ชำระ เดือนถัดมาผู้กู้จะต้องชำระหนี้พร้อมกัน 2 ยอด คือเงินงวดในเดือนที่ผ่านมา และเงินงวดเดือนปัจจุบัน กรณีเดือนใดชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด เงินส่วนที่เกินจะถูกนำไปตัดชำระเงินต้นทั้งจำนวน ไม่ถือเป็นการชำระเงินงวดของเดือนถัดไป

– กรณีมีจำนวนวันค้างชำระ (DPD) ไม่เกิน 30 วัน ถือว่าสถานะบัญชีปกติ
– กรณีมีจำนวนวันค้างชำระ (DPD) ครบ 30 วัน ธนาคารจะมีหนังสือเตือนเพื่อให้ชำระหนี้
– กรณีมีจำนวนวันค้างชำระ (DPD) ครบ 75 วัน ธนาคารจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยผิดนัด (13.50%)
– หากจำนวนวันค้างชำระ (DPD) เกิน 90 วัน ธนาคารมีความจำเป็นต้องมีหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนอง