สามารถไถ่ถอนได้ตามยอดหนี้คงเหลือ ไม่สามารถกู้เพิ่มได้