ลูกค้าสามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนเพื่อลดอัตราดอกเบี้ย แต่วันที่ยื่นก็ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ และไม่มีค่าธรรมเนียมค้างชำระ