ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 1.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน