ณ วันที่ยื่นกู้กับธนาคาร จะต้องมียอดเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 2 ล้านบาท