สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ได้แค่บัญชี 1 เพื่อไถ่ถอนห้องชุด เท่านั้น สำหรับบัญชี 2 วัตถุประสงค์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการ ให้ใช้ดอกเบี้ยตามผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคาร