ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต

ซึ่งสำนักงานป.ป.ช. ได้เชิญธนาคารเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity & Transparency Assessment (ITA) อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต ซึ่งได้กำหนดหัวข้อในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยพิจารณาจากการสำรวจตามแบบประเมิน ITA แบ่งกลุ่มตัวอย่าง เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มพนักงาน กลุ่มลูกค้า และบริษัทคู่ค้า ซึ่งจะใช้หลักฐานการดำเนินงานของธนาคาร ที่ทาง สำนักงานป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สำนักงานป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อย่างเป็นทางการ

ซึ่งผลปรากฏว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ผลคะแนนประเมินที่ 94.50 เป็นลำดับที่ 2 จากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 115 หน่วยงาน ส่งผลไปสู่การยกระดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งธนาคารจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม ความโปร่งใส ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธนาคารเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

ผลคะแนนการประเมิน พ.ศ. 2558

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 สำนักงานป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย่างเป็นทางการ

ซึ่งผลปรากฏว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ผลคะแนนประเมินที่ 96.43 โดยผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของธนาคารอยู่ในระดับสูงมาก ในการนี้ยังส่งผลไปสู่การยกระดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งธนาคารจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม ความโปร่งใส และตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธนาคารเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

ผลคะแนนการประเมิน พ.ศ. 2559

 

สารกรรมการผู้จัดการ