ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด
1.แผนบริหารจัดการ NPLจำนวน Gross NPL ณ สิ้นปี
2.แผนบริหารจัดการ NPAจำนวน NPA ที่ขายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ เงินฝาก และลูกค้ากลุ่ม Digital

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด
1.โครงการขยายสินเชื่อกลุ่ม Socialจำนวนสินเชื่อปล่อยใหม่กลุ่ม Social
2.โครงการขยายสินเชื่อกลุ่ม Businessจำนวนสินเชื่อปล่อยใหม่กลุ่ม Business
3. แผนขยายฐานลูกค้าเงินฝากรายย่อยจำนวนเงินฝากส่วนเพิ่มกลุ่ม S และกลุ่ม M*

หมายเหตุ *เงินฝากกลุ่ม S คือ เงินฝากน้อยกว่า 10 ล้านบาท เงินฝากกลุ่ม M คือ เงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของธนาคารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ Digital Serviceร้อยละของพนักงานที่ใช้งาน Digital Service/Process/Product ได้ภายใน 30 วัน หลังจากเปิดใช้งาน
2.โครงการสรรหาบุคลากรเชิงรุก1.จำนวนวันในการสรรหาบุคลากรทดแทน

2.ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่บรรจุจริงเทียบกรอบอัตรากำลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมและยกระดับการบริการเพื่อให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือ

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด
1.โครงการบ้านบ่มเพาะนวัตกรรมจำนวนโครงการต้นแบบนวัตกรรมระดับ Improvement ที่สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์
2.โครงการ GH Bank Ecosystemจำนวนความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม(MOU) กับหน่วยงานภายนอก
3.โครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อขยายฐานลูกค้าจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ออกโดยใช้ข้อมูลจากข้อมูล
4.โครงการ GHBALLจำนวนลูกค้าที่ Download Application
5. โครงการ GHB Systsmร้อยละความสำเร็จของโครงการ
6.โครงการจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ( ALM )ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
7.โครงการ IFRS9ร้อยละความสำเร็จของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด
1.โครงการ Fraud Management1.ร้อยละความสำเร็จตามแผน

2.จำนวนเงื่อนไข (Rules) ที่สามารถตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัยในระบบฐานข้อมูลต่างๆของธนาคาร

2.โครงการ “ I AM GH Bank”1.ร้อยละความสำเร็จของการปิด GAP ตามหลัก 7 ประการของ ISO 26000

2.ร้อยละของประชาชนในครอบครัวอาสาที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

3.จำนวนชั่วโมงการร่วมกิจกรรม SCR ของบุคลากร