ข้อกำหนดในการห้ามพนักงานดำเนินการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

ห้ามมิให้พนักงานของธนาคารดำเนินการหรือดำเนินกิจการ ดังต่อไปนี้

1 เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับธนาคารที่ตนมีอำนาจอนุมัติ กำกับ ดูแลควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี

2 เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนหุ้นเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับธนาคารที่ตนมีอำนาจอนุมัติ กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี

3 เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ ของเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของธนาคารที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่ โดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ของธนาคาร หรือกระทบ ต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

4 อนุมัติสินเชื่อ หรืออนุมัติธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท และผู้เกี่ยวข้อง

5 สอบทาน หรือตรวจสอบงานที่ตนเองเคยดำรงตำแหน่ง หรือเคยปฏิบัติงานในหน่วยงาน ที่รับการสอบทานหรือตรวจสอบ หรือมีบุคคลที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ภายในเวลาหลังจากที่พ้นตำแหน่งมาแล้วไม่ถึง 1 ปี เพื่อความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรม สามารถแสดงให้เห็นได้ในการสอบทานกิจกรรมต่างๆ

ทั้งนี้ การห้ามมิให้ดำเนินการหรือดำเนินกิจการ ตามข้อ 1 และ 2 ให้รวมถึงการที่ คู่สมรส ญาติสนิท และผู้เกี่ยวข้องของพนักงาน เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการนั้นด้วย สำหรับการห้ามมิให้ดำเนินการหรือดำเนินกิจการ ตามข้อ 3 ให้รวมถึงเฉพาะการที่คู่สมรสของพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ในกิจการนั้น

กรณีตามข้อ 1 ถึง 3 หากพนักงานของธนาคารพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็น ยินยอมด้วยในการที่ คู่สมรส ญาติสนิทและผู้เกี่ยวข้องของตนดำเนินการหรือดำเนินกิจการ ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นไม่มีความผิด

ห้ามมิให้พนักงานของธนาคารกระทำการ ดังต่อไปนี้

1 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือของขวัญจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และจำนวน ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ( ...) กำหนด

2 ใช้ข้อมูลภายใน หรือ ข้อมูลที่ได้จากการทำงาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น ซึ่งเป็นการกระทำที่ทำให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ หรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย

3 นำทรัพย์สินของธนาคารไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว เว้นแต่มีระเบียบปฏิบัติงาน ของธนาคารกำหนดให้ใช้ได้ หากไม่มีระเบียบปฏิบัติงานกำหนดไว้ สามารถใช้ได้ในกรณีมีความจาเป็น ตามสมควร

 ให้ทุกหน่วยงานภายในธนาคารก่อนที่จะทำสัญญา ต้องดำเนินการตรวจสอบความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ ดังนี้

1 กรณีคู่สัญญาเป็นนิติบุคคล ให้ตรวจสอบรายชื่อกรรมการในหนังสือรับรองรายชื่อผู้ถือหุ้นในสำเนาหนังสือรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีที่คู่สัญญาเป็นห้างหุ้นส่วนจากัด) ก่อนจัดทาสัญญา

2 กรณีคู่สัญญาเป็นบุคคลธรรมดา ให้ตรวจสอบรายชื่อของบุคคลตามบัตรประชาชน ที่เป็นคู่สัญญา ก่อนจัดทำสัญญา

การตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

โดยฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่ได้กำหนดแผนการตรวจสอบ รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปีละ 1 ครั้ง ดังนี้

1. ตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามคำสั่งธนาคารที่ 65/2561
( มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561) เรื่อง ข้อกำหนดในการห้ามพนักงานดำเนินการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจะกำหนดคำนิยามของธนาคาร พนักงาน ผู้มีอำนาจในการจัดการผู้เกี่ยวข้อง นอมินี (nominee) ญาติสนิท บริษัท บริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทร่วม การให้สินเชื่อ ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ ของขวัญ โดยธรรมจรรยา ประโยชน์อื่นใด และข้อมูลภายใน ซึ่งจะกำหนดข้อห้ามพนักงานและผู้มีอำนาจดำเนินการหรือดำเนินกิจการ เช่น มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับธนาคารฯ ผู้มีอำนาจจัดการเป็นคู่สัญญาการให้สินเชื่อและธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อหรือประกันหนี้กับธนาคาร เป็นต้น

2. ให้ทุกหน่วยงานภายในธนาคารก่อนที่จะทำสัญญา ต้องดำเนินการตรวจสอบความขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้

1) กรณีคู่สัญญาเป็นนิติบุคคล ให้ตรวจสอบรายชื่อกรรมการในหนังสือรับรอง รายชื่อ ผู้ถือหุ้นในสำเนาหนังสือรายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนจัดทำสัญญา

2) กรณีคู่สัญญาเป็นบุคคลธรรมดา ให้ตรวจสอบรายชื่อของบุคคลตามบัตรประชาชนที่เป็นคู่สัญญา ก่อนจัดทำสัญญา

3. ให้พนักงานลงนามในหนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดในการห้ามพนักงานดำเนินการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

โดยฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่ ได้ดำเนินการตรวจสอบตามปฏิบัติงานตามคำสั่งธนาคารที่ 65/2561 และได้สรุปผลการตรวจสอบ เรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2561 นำเสนอกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง