การตรวจสอบภายใน เป็นกระบวนการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร โดยการตรวจสอบภายในจะมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลภายในองค์กร

ธนาคารโดยคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของธนาคาร ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ในการวางแผนและลงมือปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร เพื่อให้สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน โดยมีผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารเป็นผู้ที่ทำหน้าที่และปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรมตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ

การตรวจสอบภายในของธนาคารในปี 2556 ได้ปรับปรุงการตรวจสอบให้ครอบคลุมกับกิจกรรมความเสี่ยงของธนาคาร ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยหน่วยงานใดหรือกระบวนการใดที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงจากระบบสารสนเทศ จะมีการตรวจสอบแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบทั่วไป และผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ลดความซ้ำซ้อนในการตรวจสอบ เพื่อให้ธนาคารมีความมั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในที่ได้รับการตรวจสอบ และประเมินโดยผู้ตรวจสอบมีความเพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร จึงได้ส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในให้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2555 หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเข้ารับการฝึกอบรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในประเทศไทย (The Institute of Internal Auditors of Thailand) ให้กับผู้ตรวจสอบทั่วไปและผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศรวม 10 คน เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน และพัฒนาผู้ตรวจสอบให้มีศักยภาพ มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ยังมีผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับใประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEO 27001: 2005 ของสถาบัน international Register of Certificated Auditors จำนวน 4 คน