มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สถานะ PL ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว (M 25) (5)

มาตรการ M25 สามารถลงทะเบียนผ่าน Application GHB ALL BFRIEND ได้ช่องทางเดียว

เอกสารยืนยันรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน ภาพถ่ายกิจการ หรือ Statement เป็นต้น

ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่าน Application GHB ALL BFRIEND และ Line GHB Buddy

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนผ่าน Application GHB ALL BFRIEND ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – วันที่ 30 ธันวาคม 2566

ลูกค้าสามารถชำระเงินงวดมากกว่าที่กำหนดไว้ได้ โดยธนาคารจะนำเงินที่ชำระเกินไว้ไปตัดดอกเบี้ยค้างชำระของลูกค้า (ถ้ามี)

Load More