กรณีลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีที่กู้อยู่กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2)

ลูกค้าสามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนเพื่อลดอัตราดอกเบี้ย แต่วันที่ยื่นก็ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ และไม่มีค่าธรรมเนียมค้างชำระ

ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 1.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน

กรณีไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น (3)

ณ วันที่ยื่นกู้กับธนาคาร จะต้องมียอดเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 2 ล้านบาท

สามารถไถ่ถอนได้ตามยอดหนี้คงเหลือ ไม่สามารถกู้เพิ่มได้

สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ได้แค่บัญชี 1 เพื่อไถ่ถอนห้องชุด เท่านั้น สำหรับบัญชี 2 วัตถุประสงค์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการ ให้ใช้ดอกเบี้ยตามผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคาร

การขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการ (5)

กดขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่านทาง Application  “GHB ALL GEN” และรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทาง Line GHB Buddy
กรณีลูกค้าธนาคารที่เคยลงทะเบียนใน Line GHB Buddy แล้ว สามารถกดปุ่ม “”บริการพิเศษ”” และ “”กดรับรหัส”” เพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการ
ซึ่งสามารถกดขอรับรหัสได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น.

– เมื่อลูกค้าได้รับรหัสแล้ว ธนาคารจะแจ้งกำหนดระยะเวลาให้ท่านมาติดต่อยื่นกู้ที่ธนาคารอีกครั้งเมื่อถึงลำดับการยื่นกู้ของลูกค้า หรือสามารถตรวจสอบลำดับการยื่นกู้ได้ที่ www.ghbank.co.th ซึ่งธนาคารจะ Update ข้อมูลลำดับการยื่นกู้ในเว็บไซต์ของธนาคารทุกวันที่ 10 วันที่ 20 และวันที่ 30 ของเดือน
– เมื่อถึงลำดับการยื่นกู้ของลูกค้าแล้ว ธนาคารจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านทาง Line GHB Buddy ให้ลูกค้าเข้ามาติดต่อยื่นกู้กับธนาคาร

ธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อให้ลูกค้าตามลำดับที่กดรับรหัสเข้าร่วมโครงการ จนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท ส่วนการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของธนาคาร

กดขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการ เฉพาะผู้กู้ที่ต้องการใช้สิทธิผู้ประกันตน ม.33

ผู้กู้ทุกคนที่จะใช้สิทธิผู้ประกันตนต้องขอเอกสารรับรองสถานะผู้ประกันตน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข (6)

  • มีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่เข้าร่วมโครงการ
  • ต้องมีหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เพื่อนำแสดงในวันที่มายื่นกู้กับธนาคาร
  • ต้องมีรหัสเข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนแสดงในวันที่มายื่นกู้กับธนาคาร โดยสามารถขอรหัสเข้าร่วมโครงการผ่านทาง Application  “GHB ALL GEN”
  • วงเงินกู้ภายใต้โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
  • ผู้กู้ที่เป็นผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิตามโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ต้องมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน

วัตถุประสงค์การขอกู้ มี 2 วัตถุประสงค์ เท่านั้น
1. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
2. เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีที่กู้อยู่กับธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การกู้ในบัญชีเดิม ต้องเป็นวัตถุประสงค์การกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ตามรายละเอียด ดังนี้
(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร
(3) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(4) เพื่อต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคาร
(5) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัย

– เงินต้นคงเหลือรวมทุกบัญชี ไม่เกิน 2 ล้านบาท
– กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ผู้กู้ต้องมีประวัติการผ่อนชำระดีกับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 12 เดือน (สามารถผ่อนชำระคร่อมงวดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)
– กรณีลูกค้าเดิมของธนาคาร ใช้สิทธิตามโครงการนี้ขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีเดิมได้ ไม่พิจารณาประวัติการผ่อนชำระ ณ วันยื่นกู้จะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และมีสถานะเป็น NPL

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ปีที่ 1 – ปีที่ 5 = 1.99% ต่อปี
ปีที่ 6 – ปีที่ 8 = MRR – 2.00% ต่อปี
ปีที่ 9 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR – 0.50% ต่อปี

สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน และสามารถนิติกรรมได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิยื่นกู้ตามโครงการนี้ได้เพียง 1 หลักประกันเท่านั้น ยกเว้นกรณีผู้ประกันตนใช้สิทธิกู้ร่วมกัน และมีการถอนชื่อออกจากการกู้ร่วมและกรรมสิทธิ์ร่วม สามารถใช้สิทธิยื่นคำขอกู้เงินตามโครงการนี้ในหลักประกันถัดไปได้ (โดยต้องยื่นกู้ และทำนิติกรรมได้ตามกำหนดระยะเวลาโครงการ)

1.รหัสเข้าร่วมโครงการที่ได้รับทาง Line GHB Buddy
2.หนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ออกผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
3.เอกสารประกอบการยื่นกู้เป็นไปตามเกณฑ์ธนาคารกำหนด

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน (16)

  • มีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่เข้าร่วมโครงการ
  • ต้องมีหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เพื่อนำแสดงในวันที่มายื่นกู้กับธนาคาร
  • ต้องมีรหัสเข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนแสดงในวันที่มายื่นกู้กับธนาคาร โดยสามารถขอรหัสเข้าร่วมโครงการผ่านทาง Application  “GHB ALL GEN”
  • วงเงินกู้ภายใต้โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
  • ผู้กู้ที่เป็นผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิตามโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ต้องมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน

วัตถุประสงค์การขอกู้ มี 2 วัตถุประสงค์ เท่านั้น
1. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
2. เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีที่กู้อยู่กับธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การกู้ในบัญชีเดิม ต้องเป็นวัตถุประสงค์การกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ตามรายละเอียด ดังนี้
(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร
(3) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(4) เพื่อต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคาร
(5) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัย

– เงินต้นคงเหลือรวมทุกบัญชี ไม่เกิน 2 ล้านบาท
– กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ผู้กู้ต้องมีประวัติการผ่อนชำระดีกับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 12 เดือน (สามารถผ่อนชำระคร่อมงวดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)
– กรณีลูกค้าเดิมของธนาคาร ใช้สิทธิตามโครงการนี้ขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีเดิมได้ ไม่พิจารณาประวัติการผ่อนชำระ ณ วันยื่นกู้จะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และมีสถานะเป็น NPL

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ปีที่ 1 – ปีที่ 5 = 1.99% ต่อปี
ปีที่ 6 – ปีที่ 8 = MRR – 2.00% ต่อปี
ปีที่ 9 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR – 0.50% ต่อปี

สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน และสามารถนิติกรรมได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิยื่นกู้ตามโครงการนี้ได้เพียง 1 หลักประกันเท่านั้น ยกเว้นกรณีผู้ประกันตนใช้สิทธิกู้ร่วมกัน และมีการถอนชื่อออกจากการกู้ร่วมและกรรมสิทธิ์ร่วม สามารถใช้สิทธิยื่นคำขอกู้เงินตามโครงการนี้ในหลักประกันถัดไปได้ (โดยต้องยื่นกู้ และทำนิติกรรมได้ตามกำหนดระยะเวลาโครงการ)

กดขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่านทาง Application  “GHB ALL GEN” และรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทาง Line GHB Buddy
กรณีลูกค้าธนาคารที่เคยลงทะเบียนใน Line GHB Buddy แล้ว สามารถกดปุ่ม “”บริการพิเศษ”” และ “”กดรับรหัส”” เพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการ
ซึ่งสามารถกดขอรับรหัสได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น.

– เมื่อลูกค้าได้รับรหัสแล้ว ธนาคารจะแจ้งกำหนดระยะเวลาให้ท่านมาติดต่อยื่นกู้ที่ธนาคารอีกครั้งเมื่อถึงลำดับการยื่นกู้ของลูกค้า หรือสามารถตรวจสอบลำดับการยื่นกู้ได้ที่ www.ghbank.co.th ซึ่งธนาคารจะ Update ข้อมูลลำดับการยื่นกู้ในเว็บไซต์ของธนาคารทุกวันที่ 10 วันที่ 20 และวันที่ 30 ของเดือน
– เมื่อถึงลำดับการยื่นกู้ของลูกค้าแล้ว ธนาคารจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านทาง Line GHB Buddy ให้ลูกค้าเข้ามาติดต่อยื่นกู้กับธนาคาร

ธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อให้ลูกค้าตามลำดับที่กดรับรหัสเข้าร่วมโครงการ จนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท ส่วนการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของธนาคาร

กดขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการ เฉพาะผู้กู้ที่ต้องการใช้สิทธิผู้ประกันตน ม.33

ผู้กู้ทุกคนที่จะใช้สิทธิผู้ประกันตนต้องขอเอกสารรับรองสถานะผู้ประกันตน

ณ วันที่ยื่นกู้กับธนาคาร จะต้องมียอดเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 2 ล้านบาท

สามารถไถ่ถอนได้ตามยอดหนี้คงเหลือ ไม่สามารถกู้เพิ่มได้

สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ได้แค่บัญชี 1 เพื่อไถ่ถอนห้องชุด เท่านั้น สำหรับบัญชี 2 วัตถุประสงค์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการ ให้ใช้ดอกเบี้ยตามผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคาร

ลูกค้าสามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนเพื่อลดอัตราดอกเบี้ย แต่วันที่ยื่นก็ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ และไม่มีค่าธรรมเนียมค้างชำระ

ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 1.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน

1.รหัสเข้าร่วมโครงการที่ได้รับทาง Line GHB Buddy
2.หนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ออกผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
3.เอกสารประกอบการยื่นกู้เป็นไปตามเกณฑ์ธนาคารกำหนด

Load More