• ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อเป็นการสร้างความศรัทธาและความเชื่อถือจากลูกค้าและประชาชนทั่วไป ธนาคารจึงได้มีการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและรักษาเจตนารมณ์จรรยาบรรณ เพื่อส่งเสริมและติดตามพฤติกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรมในโครงสร้างการกำกับดูแลทั่วทั้งองค์กร
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มีการจัดทำแนวทางและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งจรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคาร โดยมีการทบทวนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ได้มีการจัดทำระเบียบธนาคารว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานธนาคารสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดมั่นและประพฤติ ทั้งนี้ธนาคารมีการตรวจสอบ ติดตามและดำเนินการต่อพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนจริยธรรมโดยเปิดช่องทางให้มีการร้องเรียนผ่านระบบ Intranet
  • ในปี 2556 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มีการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม โดยการอบรมจรรยาบรรณให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งพนักงานใหม่ในหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศ ได้แก่ โครงการองค์กรคุณธรรม สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด เส้นทางธรรม ธอส. การทบทวนปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณ พร้อมทั้งให้ผู้บริหารและพนักงานได้ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งธนาคาร รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของธนาคาร เช่น การจัดทำกิจกรรมบรรยาย การคัดเลือกพนักงานผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในสำนักงานใหญ่และในส่วนภูมิภาค และการสำรวจด้านการส่งเสริมการมีพฤติกรรมตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรโดยการสำรวจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์