เพื่อความชัดเจนและความสะดวกสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ในการทำความเข้าใจจรรยาบรรณฉบับนี้ จึงขอกำหนดคำว่า

“ผู้บริหาร” หมายถึง พนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่าย/สำนักหรือเทียบเท่าขึ้นไป (รวมผู้บริหารตามสัญญาจ้าง)

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย/สำนักหรือเทียบเท่าลงมา และลูกจ้างที่ธนาคารจ้างไว้ปฏิบัติงานทุกคน

“ธนาคาร” หมายถึง ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จรรยาบรรณของผู้บริหาร

ผู้บริหารต่อองค์กรและผู้ถือหุ้น

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
 2. ปฏิบัติหน้าที่โดยประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี ด้ายความระมัดระวังและไตร่ตรอง
 3. รักษาความลับของธนาคาร
 4. จัดการดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ขององค์กรเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
 5. ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร
 6. รายงานสถานภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

ผู้บริหารต่อพนักงาน

 1. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึง
 2. ปฏิบัติให้พนักงานปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
 3. รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของพนักงาน
 4. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
 5. ให้ความมั่นใจในเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการ รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน การแต่งตั้งและโยกย้าย การเลื่อนเกรด การเลื่อนตำแหน่ง รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความยุติธรรม ความสุจริตใจ
 6. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 7. เน้นย้ำให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานปฏิบัติได้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วทั้งธนาคาร

ผู้บริหารต่อลูกค้า

 1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
 2. แสวงหาช่องทาง และนวัตกรรมการบริการใหม่ ที่จะเพิ่มประโยชน์ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
 3. จัดระบบให้ลูกค้าแจ้งเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับบริการที่ผิดพลาด และชดเชยความเสียหายที่เป็นธรรมให้แก่ลูกค้า
 4. ต้องรักษาความลับของลูกค้า
 5. มีความรับผิดชอบสร้างสรรค์ต่อสังคม โดยครอบคลุมการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย

ผู้บริหารต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติในโอกาสตามประเพณีนิยม ที่มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท

ผู้บริหารต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 1. ไม่ใช้โอกาสหรือตำแหน่งหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
 2. ไม่ทำการใดๆ ที่ขัดแย้งกับการดำเนินธุรกิจของธนาคารหรือลูกค้า
 3. ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและธนาคาร
 4. ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม สอดคล้องกับข้อกำหนดของธนาคาร
 5. ไม่ให้เหตุผลส่วนตัวหรือบุคคลในครอบครัวของตน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น

จรรยาบรรณของพนักงาน

พนักงานต่อองค์กร

1. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

แนวทางปฏิบัติ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ อย่างเต็มความสามารถตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์และหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ธนาคาร ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความถูกต้องแม่นยำเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และคู่มือปฏิบัติงานที่ธนาคารกำหนดอย่างเคร่งครัด

2. ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานธนาคาร ทั้งกิริยามารยาท การวางตัวและการแต่งกาย

แนวทางปฏิบัติ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะประสบความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากพนักงานทุกคน ดังนั้นภาพลักษณ์และการวางตัวของพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ พนักงานต้องแต่งการให้สุภาพ เรียบร้อย ตามระเบียบธนาคาร การพูดสื่อสาร กับลูกค้า ผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อร่วมงาน ควรใช้ภาษา น้ำเสียงที่สุภาพ ระมัดระวังวาจา กริยาและการกระทำต่างๆ ที่อาจนำไปสู่การกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน

3. รักษาผลประโยชน์ของธนาคาร โดยไม่กระทำการใดๆ ที่จะทำให้ธนาคารสูญเสียประโยชน์และไม่เบียดบังประโยชน์ของธนาคารไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

แนวทางปฏิบัติ

ทุ่มเทกำลังกาย กำลังความคิดในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยพนักงานห้ามทำธุรกิจอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคารในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ สถานที่ ยานพาหนะ ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของธนาคารในการทำงานส่วนตนหรือกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของธนาคาร

4. ใช้และรักษาทรัพย์สินของธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอันเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญของธนาคาร

แนวทางปฏิบัติ

ไม่นำทรัพย์สินของธนาคารไปใช้ในกิจส่วนตัว และช่วยกันรักษาและใช้ทรัพย์สินของธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของธนาคารที่จัดขึ้นเพื่อการส่งเสริมและสร้างประโยชน์ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม

5. รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร โดยดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงามของธนาคารโดยไม่ให้ร้ายหรือให้ข้อมูลข่าวสาร อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ธนาคาร

แนวทางปฏิบัติ

ประพฤติตนให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ ของธนาคาร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลอื่น เพื่อรักษาชื่อเสียงและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของธนาคาร ไม่กระทำ หรือมีวาจาที่ไม่สุภาพกับบุคคลอื่น และไม่บิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริง ให้คำชี้แจง แนะนำและแก้ไขข้อมูลในสิ่งที่ถูกต้อง เมื่อมีบุคคลอื่นวิพากษ์วิจารณ์ธนาคารในทางที่เสียหาย

6. รักษาข้อมูลของธนาคารไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารของธนาคารที่ยังไม่ควรเปิดเผย และไม่ให้ข่าวสารหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้สั่งการยังไม่อนุญาต

แนวทางปฏิบัติ

มีความระมัดระวัง และความรอบคอบในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลธนาคาร ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของธนาคาร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพนักงาน

7. ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร

แนวทางปฏิบัติ

ปฏิบัติตามระเบียบธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คำนึงถึงความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ พนักงานต้องเลี่ยงการใช้งานอินเทอร์เน็ตและ เว็บไซต์ต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลทรัพย์สิน หรือการดำเนินงานของธนาคาร

พนักงานต่อผู้บริหาร

1. ให้ความเคารพ สุภาพ อ่อนน้อม และปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ

ใช้วาจาที่สุภาพ ไม่ใช้คำพูดหยาบคาย ระมัดระวังการกระทำ การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างรอบคอบ รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

2. หากเห็นว่าระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติงานใดสมควรปรับปรุงให้เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ให้นำเสนอผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้า

แนวทางปฏิบัติ

แสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีการปฏิบัติงานที่จะทำให้การปฏิบัติงานต่างๆ มีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธนาคาร และนำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาดำเนินการ

3. ไม่กล่าวร้ายผู้บริหารโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

แนวทางปฏิบัติ

ไม่ควรนินทาว่าร้ายต่อผู้บังคับบัญชา โดยไม่มีหลักฐาน ข้อมูลความจริง เนื่องจากจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ภาพพจน์ และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี

พนักงานต่อพนักงาน

1. เคารพในสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

แนวทางปฏิบัติ

มีทัศนคติที่ดี ใช้วาจาที่สุภาพ ไม่กล่าวร้ายให้เกิดความเสียหายต่อเพื่อนพนักงานด้วยกัน รับฟังความคิดเห็น แสดงความมีน้ำใจ ไม่แสดงการคุกคามใดๆ ทั้งวาจาและทางกายกับเพื่อนร่วมงาน

2. รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน

แนวทางปฏิบัติ

เสริมสร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน โดยการรับฟังความเห็นและให้ความร่วมมือในการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม ไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่พนักงานด้วยกัน

พนักงานต่อลูกค้าและสังคม

1. ให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยความเต็มใจ ใช้วาจาสุภาพ อ่อนโยน

แนวทางปฏิบัติ

อำนวยความสะดวกและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพทั้งภาษาและน้ำเสียงที่สื่อสาร ให้บริการลูกค้าด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส

2. ต้องแนะนำ ให้ข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้าเกิดประโยชน์และเข้าใจเงื่อนไขของการบริการนั้นๆ

แนวทางปฏิบัติ

อธิบาย ชี้แจง แนะนำผลิตภัณฑ์ เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ อย่างละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ปิดบังข้อมูลที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าและธนาคาร และตอบปัญหาข้อสงสัยแก่ลูกค้าจนกว่าจะเข้าใจ หรือส่งให้ผู้บังคับบัญชาช่วยอธิบาย

3. มีความจริงใจ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ และรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า

แนวทางปฏิบัติ

ให้การบริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวก เมื่อมาติดต่อขอรับบริการจากธนาคาร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า และหากสัญญาว่าจะให้บริการงานรวมถึงแจ้งสิ่งใด ต้องปฏิบัติตามที่ให้สัญญา

4. รักษาความลับข้อมูลลูกค้า

แนวทางปฏิบัติ

ไม่นำความลับของลูกค้าไปเปิดเผย หรือนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น

พนักงานต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ ในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีราคา หรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสเกินสามพันบาท

แนวทางปฏิบัติ

ไม่เรียกร้องหรือรับสินบน รวมทั้งสิ่งตอบแทนในรูปแบบใดๆ เพื่อให้ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ ละเว้นการให้ของกำนัลต่อผู้บังคับบัญชา และรับของกำนัลจากผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่รับหรือเรี่ยไรของรางวัล เช่น การสนับสนุนทางการเงิน การเลี้ยงรับรอง การเดินทาง ต้อนรับ หรือเงินรางวัลอื่นใด การรับของรางวัลเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม ในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

พนักงานต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 1. ใช้โอกาสหรือตำแหน่งหน้าที่การงาน ในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
 2. ไม่ทำการใดๆ ที่ขัดแย้งกับการดำเนินธุรกิจของธนาคารหรือลูกค้า
 3. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและธนาคาร
 4. ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม สอดคล้องกับข้อกำหนดของธนาคาร เรื่องการห้ามพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการที่ทำธุรกิจกับธนาคาร
 5. ไม่ให้เหตุผลส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น

แนวทางปฏิบัติ

ทุ่มเทกำลังกายและกำลังความคิดในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของธนาคาร อย่างมีประสิทธิภาพ ห้ามมิให้ทำธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับสินค้าและการบริการของธนาคาร ห้ามทำกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ให้ยึดถือปฏิบัติตามคำสั่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง “ข้อกำหนดในการห้ามพนักงานดำเนินการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม”