คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการได้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

จรรยาบรรณต่อธนาคาร

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร
 2. นำความรู้และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ และบริหารธนาคารด้วยความระมัดระวัง
 3. รักษาเกียรติยศ ชื่อเสียงของตน และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร
 4. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
 5. ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตน หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในการแสวงหาประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

จรรยาบรรณต่อพนักงาน

 1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกบุคคล และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม
 2. ให้ความมั่นใจกับพนักงานในธนาคาร ในเรื่องสวัสดิภาพ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
 3. พึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
 4. เน้นย้ำให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งธนาคาร
 5. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน

จรรยาบรรณต่อลูกค้าและประชาชน

 1. ให้บริการที่มีคุณภาพ โดยกำหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้
 2. แสวงหาช่องทางที่จะเพิ่มประโยชน์แก่ลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
 3. สร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
 4. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 5. จัดระบบให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และให้ลูกค้าและประชาชนได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว

จรรยาบรรณต่อสังคมส่วนรวม

 1. ปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่กระทำการใดที่จะส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. คืนผลกำไรส่วนหนึ่งของธนาคาร ให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย
 3. ควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล