พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 นางกรุณา เหมือนเตย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมาย ในฐานะกรรมการคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม…

การอบรมโครงการ HIP1-4 และโครงการ HIP 5

, ,
คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ภาวะผู้นำ (Leadership) ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการ…