การส่งเสริมความรู้คณะกรรมการธนาคาร

ธนาคารมีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกรรมการธนาคารอย่างสม่ำเสมอ โดยได้จัดส่งข้อมูลการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และให้แก่คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาจัดสรรเวลาล่วงหน้าในการเข้าอบรม รวมทั้งหลักสูตรของสถาบันที่มีชื่อเสียง อาทิสถาบันพระปกเกล้า เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านหลักการกำกับดูแลที่ดีและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยในปี2561 กรรมการธนาคารเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

ลำดับหลักสูตรรายชื่อคณะกรรมการธนาคาร
1Director Certification Program (DCP)1. นายอนุสรณ์ทองสำราญ
2. นางวิไล แวดวงธรรม
3. นายอวยชัย คูหากาญจน์
2Role of the Chairman Program (RCP)1. นางวิไล แวดวงธรรม
2. นายอวยชัย คูหากาญจน์
3BoardNomination and Compensation Program (BNCP)1. นายธานินทร์ผะเอม
2. นางรัตนา อนุภาสนันท์
4Financial Statements forDirectors (FSD)1. นางรัตนา อนุภาสนันท์
2. นายอวยชัย คูหากาญจน์
5Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)1. นายธัชพล กาญจนกูล
2. ศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม
6Driving Company Success with IT Governance (ITG)1. นายธัชพล กาญจนกูล
2. นายธานินทร์ผะเอม
3. นางรัตนา อนุภาสนันท์
4. นางวิไล แวดวงธรรม
7Ethical Leadership Program (ELP)1. นายอวยชัย คูหากาญจน์
8Strategic Board Master Class (SBM)1. นายธานินทร์ผะเอม
2. นางรัตนา อนุภาสนันท์
9Boards Matters and Trends (BMT)1. นายอวยชัย คูหากาญจน์
10หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า1. นางรัตนา อนุภาสนันท์
2. นายอนุสรณ์ทองสำราญ

นอกจากนี้ธนาคารได้จัดให้มีการศึกษาดูงาน บริษัทSharp Corporation ณ นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้รับทราบข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานของธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของธนาคารเพื่อมุ่งสู่การบริการแบบดิจิทัล(Digital Services)โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนช่องทางการให้บริการที่เพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า และปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานภายในธนาคารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งเป็นการเดินหน้าตามแผน Transformation to Digital Services โดยสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินและช่องทางการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินที่กำลังเข้าสู่ยุคที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ


การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ธนาคารได้จัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้รับทราบข้อมูลสำคัญของธนาคารอย่างเพียงพอ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยในปี2561 ธนาคารได้จัดปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสมพร จิตเป็นธม และนายอวยชัย คูหากาญจน์โดยมีหัวข้อที่นำเสนอ ดังนี้

  1. การจัดตั้งธนาคาร ธุรกิจของธนาคาร
  2. โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร อำนาจหน้าที่ และคณะกรรมการชุดย่อย
  3. อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการ
  4. การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  5. การประกันภัยคุ้มครองความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร (Directors & Officers Liability Insurance :D&O)
  6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
  7. คณะผู้บริหารธนาคาร และโครงสร้างธนาคาร
  8. วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ธนาคาร
  9. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญของธนาคาร
  10. กระบวนงานภายในของธนาคาร

พร้อมกันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมสำหรับกรรมการใหม่ตามBestPractice โดยมีการนำกรรมการใหม่เยี่ยมชม/ดูงาน การปฏิบัติงาน ของฝ่าย/สำนักต่างๆ ในสำนักงานใหญ่ ทั้งหน่วยงานที่เป็นFront Office และ Back Office นอกจากนี้ ยังได้มอบ “คู่มือกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์” ให้กรรมการใหม่ เพื่อได้รับทราบข้อมูลสำคัญ อาทิหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี2552 และแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิผล (Guidelines on Effective Function of The BoardofDirectors of State – OwnedEnterprise) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ประวัติธนาคารอาคารสงเคราะห์โครงสร้างธนาคารอาคารสงเคราะห์คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ จรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การให้ความคุ้มครองคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร รวมทั้งข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการกำกับควบคุมและอำนวยกิจการธนาคารอาคารสงเคราะห์