คณะกรรมการธนาคารมีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธนาคารเป็นประจำทุกปีปีละ 2 ครั้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินผลคณะกรรมการ (Board Evaluation) และการประเมินผลตนเองของกรรมการ (Self Assessment)โดยในปี2561 มีผลการประเมินเป็นดังนี้

  1. การประเมินผลคณะกรรมการ: มีหัวข้อในการประเมินจำนวน4 หัวข้อ ได้แก่องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับคะแนนร้อยละ 97.32
  2. การประเมินผลตนเองของกรรมการ : มีหัวข้อในการประเมินจำนวน 6 หัวข้อ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการประชุมความเป็นอิสระ ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ และการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับคะแนนร้อยละ 97.30

ธนาคารได้สรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของกรรมการธนาคาร เพื่อนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดีและปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น