อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร มีอำนาจหน้าที่กำกับ ควบคุม และอำนวยกิจการของธนาคาร ตามมาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 27 และบทบัญญัติอื่นแห่งพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 317 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 และพระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

 1. ดำเนินกิจการเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือสนับสนุนให้ประชาชนมีอาคาร และหรือ ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
 2. วางข้อบังคับการประชุม และการดำเนินกิจการของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริหาร
 3. วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
 4. วางข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร
 5. แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานธนาคาร และกำหนดอัตราเงินเดือนผู้จัดการและพนักงานธนาคาร ตลอดจนเรียกประกันจากพนักงานธนาคาร เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต
 6. ดำเนินตามนโยบายทั่วไปซึ่งรัฐมนตรีกำหนด

คณะกรรมการธนาคารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและกลั่นกรองงาน
ที่มีความสำคัญและงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีคณะกรรมการชุดย่อย 9 คณะ ได้แก่

 • คณะกรรมการบริหาร
 • คณะกรรมการตรวจสอบ
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
 • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)
 • คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT (IT Strategy and Policy Committee)
 • คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
 • คณะกรรมการอุทธรณ์

คณะกรรมการบริหาร

มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด เพื่อการดำเนินกิจการของธนาคาร โดยให้รวมถึง

 1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เป็นนโยบายก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคาร
 2. เสนอนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์
 3. พิจารณาและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่การบริหารงานธนาคาร ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร
 4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

 1. จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของธนาคาร โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 2. สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 3. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ
 4. สอบทานการดำเนินงานของธนาคารให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน
มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธนาคาร
 5. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาส
เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร และการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Servoce Account) ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
 7. เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง
และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีธนาคาร และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือ
ตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีธนาคาร
ต่อคณะกรรมการธนาคาร
 9. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส
ยกเว้น รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
การเงินของธนาคาร
  ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินงานฯ อย่างน้อยต้องระบุถึงข้อมูลดังนี้
  (1) ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน
  (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
  (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธนาคาร
 10. ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย
ปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
 11. เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีธนาคารในรายงานประจำปีของธนาคาร
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ทั้งนี้ ต้องอยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการธนาคารโดยตรง


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

 1. กำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร เป็นต้น
 2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยให้ครอบคลุมถึงการประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความมีประสิทธิผลของกระบวนการและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
 4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
 5. มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงมีอำนาจ
ในการเข้าถึงข้อมูลของธนาคารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคาร ตามที่กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

 1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา เพื่อประกอบการบรรจุ แต่งตั้ง และเลื่อนตำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ตั้งแต่ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ถึงรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า รวมถึงค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
 2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  (1) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
จากคณะกรรมการธนาคาร
  (2) ผู้บริหารตั้งแต่ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป ถึงรองกรรมการผู้จัดการ
หรือเทียบเท่า
 3. ดูแลให้กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหาร ตั้งแต่ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป ถึงรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
 4. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา และการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของธนาคาร
 5. กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารตั้งแต่ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ถึงกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
ให้ความเห็นชอบ
 6. การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้


คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ดังนี้

 1. เสนอแนวนโยบายต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
 2. พิจารณาทบทวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และจัดทำ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคาร
 3. ส่งเสริมให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งส่งเสริมให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป
มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
 4. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ที่มีกรรมการธนาคารเข้าร่วมอย่างเป็นทางการอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส
 5. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
 6. ให้ข้อเสนอแนะในการกำกับดูแลการปฏิบัติและการดำเนินการของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน ด้าน CG&CSR ประจำปี
 7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนแม่บท ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน
โครงการ งบประมาณ และตัวชี้วัดการดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ประจำปี ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
 8. ปฏิบัติงานด้าน CG&CSR อื่นใด ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
 9. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ได้ตามความเหมาะสม
 10. รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ำเสมอและให้ข้อเสนอตามความเหมาะสม

คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT (IT Strategy and Policy Committee)


มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ 16/2560 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ดังนี้

 1. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร ให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของธนาคาร
 2. กำหนดแผนกลยุทธ์การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
 3. กำหนดแนวทางและขอบเขตในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ
 4. ควบคุม กำกับ ดูแล ทบทวน และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
 5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
 6. งานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 19 และตามคำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 26/2560 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ดังนี้

 1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
 2. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และ
รัฐวิสาหกิจนั้น
 3. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์
ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
 4. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย

มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 27/2559 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ดังนี้

 1. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ร่างข้อบังคับ ร่างระเบียบ ร่างสัญญา รวมทั้งพิจารณาและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายและข้อสัญญาที่สำคัญแก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 2. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบหมาย หรือที่กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ร้องขอในเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญ
 3. ขอข้อมูลและคำชี้แจงจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
 5. งานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

คณะกรรมการอุทธรณ์

มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 18/2560 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และคำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 27/2560 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ดังนี้

 1. พิจารณาอุทธรณ์การถูกลงโทษทางวินัยเฉพาะกรณีคำสั่งลงโทษ
 2. ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉบับที่ 17 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติของพนักงานธนาคาร ว่าด้วย วินัย การสอบสวน การลงโทษพนักงานและลูกจ้าง การอุทธรณ์การถูกลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2520 ข้อ 16
 3. รายงานและเสนอความเห็นการพิจารณาอุทธรณ์ให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาสั่งการต่อไป