ธนาคารได้จัดโครงการ 3 ประสานขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยให้ผู้บริหารพร้อมกับพนักงานธนาคารในสังกัด เข้าร่วมประชุม กับผู้บริหารและพนักงานบริษัทประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ ของงานประเมินราคา พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขและพัฒนางานประเมินราคาร่วมกัน เพื่อให้งานประเมินราคาหลักประกันในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ DEC สมุทรสาคร