หลักการและเหตุผล

1.1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีหน้าที่ในการอำนวยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบ สร้างโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รวมถึงมุ่งสร้างองค์กรให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและร่วมสร้างสรรค์สังคมสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีตามพันธกิจของธนาคาร ดังนั้น ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมวินัยการเงินในชุมชนภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ

1.2 การจัดทำกิจกรรม “โครงการส่งเสริมวินัยการเงินในชุมชนภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ” กำหนดจัดกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ เนื่องจากผู้อยู่อาศัยในโครงการส่วนใหญ่เป็น “ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง” การอยู่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่ม/ชุมชนจึงสะดวกต่อการที่ธนาคารจะจัดทำโครงการขึ้นมาเป็นการเฉพาะ มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนเห็นความสำคัญของการมีวินัยทางการเงิน สนับสนุนการจัดทำบัญชีครัวเรือน (รายรับ-รายจ่าย) และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยและวิธีการผ่อนชำระหนี้เงินกู้กับธนาคารอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจและลดปัญหาหนี้ค้างชำระของธนาคาร อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคารกับกลุ่มลูกค้าของธนาคาร และการเคหะแห่งชาติ

 

ข้อมูลประกอบการจัดทำกิจกรรม

2.1 ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐได้พิจารณาข้อมูลจำนวนหน่วยทั้งหมดและจำนวนลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระเกิน 90 วันของโครงการบ้านเอื้ออาทรทั้งหมด และโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐได้จัดเป็น “โครงการนำร่อง” ในปี 2558 เป็นต้นมา (จัดบรรยายการเสริมสร้างวินัยการเงิน การชำระเงินงวดที่ถูกต้อง รับปรึกษาปัญหาหนี้ค้างชำระ และการโอนกรรมสิทธิ์เมื่อครบระยะเวลาค้ำประกัน 5 ปี) และโครงการที่การเคหะแห่งชาติเสนอให้ธนาคารจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีโครงการที่เหมาะสมเห็นสมควรจัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมวินัยการเงินในชุมชนภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ” ให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชน/โครงการบ้านเอื้ออาทร โดยภายในงานจะจัดให้มีทั้งกิจกรรมที่ให้สาระความรู้และความบันเทิงแก่ผู้เข้าร่วมงาน มีวิทยากรจากภายในธนาคาร กำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ รูปแบบ Theme “สร้างวินัย สร้างสุข กับ ธอส.” ซึ่งเน้นการคืนกำไร และคืนความสุขให้กับลูกหนี้ของธนาคารและผู้อยู่อาศัยในชุมชน/โครงการ

2.2 การดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมวินัยการเงินในชุมชนภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ” ได้รับการตอบรับในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจากลูกค้า และผู้อยู่อาศัยในแต่ละโครงการเป็นอย่างดี มีความเข้าใจในวิธีการผ่อนชำระหนี้เงินกู้กับธนาคารอย่างถูกต้องมีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการออมเงิน มีการซักถามปัญหาข้อสงสัยในการชำระเงินงวดมีความพึงพอใจในการจัดงานของธนาคาร และมีความจงรักภักดีใน ธอส. อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเคหะชุมชนพื้นที่ที่ดูแลแต่ละโครงการเป็นอย่างดีในการประสานงานกับนิติบุคคลอาคารชุด การประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการทราบและเข้าร่วมกิจกรรม (เฉลี่ยกว่า 150 คน/โครงการ)