ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ ดำเนินการจัดทำโครงการนำร่องการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน ให้ความรู้ในการชำระเงินงวดที่ถูกต้องให้กับลูกค้าในโครงการบ้านเอื้ออาทรที่มีหนี้ค้างชำระและมีจำนวนการซื้อคืนสูง โดยเป็นโครงการที่ต้องจัดทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาการเกิดหนี้ค้างชำระและการปิดบัญชีซื้อคืน กำหนดจัดกิจกรรมในวันทำการ ตั้งแต่ช่วงบ่าย ถึงเวลา 20.00 น.

วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดหนี้ค้างชำระและลดจำนวนลูกหนี้ที่ถูกซื้อคืนจากการเคหะแห่งชาติ โดยการจัดบรรยายและให้ความรู้ในการชำระเงินงวดที่ถูกต้อง ตรงเวลา ไม่เกิดปัญหาหนี้ค้างชำระ รับปรึกษาปัญหาหนี้ค้างชำระ และการโอนกรรมสิทธิ์เมื่อครบระยะเวลาค้ำประกัน 5 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจและความร่วมมือจากลูกบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นอย่างดี
มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิด มีการซักถามปัญหาข้อสงสัยในการชำระเงินงวด