เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ จัดกิจกรรม “สร้างวินัย สร้างความสุข กับ ธอส.” ปีที่ 5 ในโครงการส่งเสริมวินัยทางการเงินในชุมชนภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ โดยมี คุณพงษ์ศักดิ์ วนานุภัณฑ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ และได้รับเกียรติจากผู้แทนจากการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมฯ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคืนกำไร คืนความสุข และมุ่งเน้นส่งเสริมให้ลูกค้าของธนาคาร และผู้อยู่อาศัยในโครงการภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ เห็นความสำคัญของการมีวินัยทางการเงิน เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจและลดปัญหาหนี้ค้างชำระของธนาคาร อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารกับกลุ่มลูกค้าของธนาคารและการเคหะแห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย วิธีการผ่อนชำระหนี้เงินกู้กับธนาคารอย่างถูกต้อง การจัดทำบัญชีครัวเรือน (รับ-จ่าย) ตอบข้อซักถาม และรับปรึกษาปัญหาหนี้ค้างชำระ และการโอนกรรมสิทธิ์เมื่อครบระยะเวลาค้ำประกัน 5 ปี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสาขาแจ้งวัฒนะ ร่วมให้บริการรับลงทะเบียนการใช้งานแอปพลิเคชัน “GHB ALL” ให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการอีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (วัดกู้ 3)