เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 คุณสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร พร้อมด้วยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม และสาขาอ่างทอง เข้าร่วมออกบูธคลินิกการเงิน ใน “โครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ.สัญจร” จัดโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บีหารระดับสูง(ปธพ.) รุ่นที่ 8 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการด้านการแพทย์เฉพาะทางแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีเป้าหมายตรวจรักษาประชาชนจำนวน 2,000 คน โดยเป็นรูปแบบการทำงานร่วมกันของแพทย์เฉพาะทาง ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสังกัดต่างๆทั้งกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย ทหาร-ตำรวจ ภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพประชาชนและเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพ พร้อมให้ความรู้ทางการแพทย์ในการดูแลาขภาพตนเองอย่างถูกวิธี เป็นการผนึกกำลังร่วมมือร่วมใจของจิตอาสาในหลายภาคส่วน รวมกว่า 600 คน ใน 17 คลินิก ทั้งนี้ ธอส. ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ตรวจสุขภาพทางการเงิน พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออมเงินให้ประชาชน ซึ่งธนาคารได้ประชาสัมพันธ์ โครงการ Financial literacy เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในด้านการออมเงิน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทางด้านการเงิน ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานกว่า 200 คน รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง