คุณเลอพงษ์ ชูประยูร รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อ เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การรายงานข้อมูลตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ที่ให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือถึงความพร้อมในการรายงานข้อมูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการติดตามคุณภาพสินเชื่อและการกำกับดูแลการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของระบบสถาบันการเงิน ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องเกล็ดดาว ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่