วันนี้(26 กุมภาพันธ์ 2563) คุณวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด คุณภพกร เจริญลาภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2 ร่วมกับพนักงานฝ่ายเงินฝากและพันธมิตร ได้จัดกิจกรรมทางการตลาด ภายใต้ชื่อกิจกรรม “GH Bank Literacy Luncheon 2020 ครั้งที่ 1” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความขอบคุณต่อกลุ่มลูกค้าเงินฝากรายใหญ่ ประเภทใบรับเงินฝากประจำ (FDR) ของ ธอส. และได้รับเกียรติจาก ดร.ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร CIO บลจ.บางกอกแคปปิตัล จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางการเงินและการลงทุน ในหัวข้อ “ลงทุนอย่างไรให้รอดและรุ่ง ในปี 2020” ซึ่งสร้างโอกาสและมุมมองสำหรับการวางแผนการลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเปิดโอกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้บริหารธนาคาร และลูกค้าเงินฝากรายใหญ่ของธนาคาร ณ ห้อง SORA โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ