นางกรุณา เหมือนเตย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมาย ในฐานะประธานชมรมกำกับการปฏิบัติงานสถาบันการเงินของรัฐ (Compliance SFI Club) , นายกฤษดา ปัทมะผลิน ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน และผู้บริหารของธนาคารสมาชิกสถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ชมรมกำกับการปฏิบัติงานสถาบันการเงินของรัฐ ได้เข้าพบและร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการ ของสำนักงาน ปปง. โดยมีพลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ แสงคร้าม รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน , พลตำรวจตรีปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการ ปปง.และนางปราณี เก้าเอี้ยน ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. ให้การตอนรับ และมอบนโยบายพร้อมให้เสนอแนะตลอดจนแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานปปง.กับ ธนาคารสมาชิกสถาบันการเงินของรัฐ ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ