คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ แถลงนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย รวมถึง 3 ภารกิจหลักใน ปี 2562 ( Sustainability Portfolio, Technology for Digital Service, Strategic HRM&HRD&CG) โดยมีผู้บริหารแต่ละกลุ่มงาน สายงาน ร่วมแถลงแนวทางวิธีการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส ในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ให้แก่หัวหน้างาน รักษาการหัวหน้าส่วน หรือเทียบเท่าเกรด 11 ขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ พร้อม Live FB : GHB Info Supermarket นับเป็นการ Kick Off การบริหารงาน และมุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQC เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบไปพร้อมๆ กันทั้งองค์กร ทั้งนี้ ภายในงานมีการมอบรางวัล President Award 2018 เพื่อส่งเสริมผลักดันให้พนักงานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการปฎิบัติงานให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และมอบรางวัลกิจกรรม Smart Points 2018 ณ ห้องวิมานเมฆ อาคาร 2 ชั้น 3