คุณกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการเงินและบัญชี เป็นประธานในงานแถลงนโยบายกับบริษัทคู่ค้าของฝ่ายพิธีการสินเชื่อ (บริษัทประกันภัยและบริษัทนิติกรรม) โดยมีคุณทรงเดช ดารามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการลูกค้ารายย่อย คุณกรุณา เหมือนเตย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมาย และผู้บริหารจากบริษัทประกันภัย และบริษัทนิติกรรมที่รับงานกับฝ่ายพิธีการสินเชื่อ เข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงานได้มีการแถลง พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และนโยบายการดำเนินงานของธนาคารในปี 2562 ให้บริษัทคู่ค้าได้รับทราบ รวมถึงการบรรยายพิเศษเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งเชิญชวนผู้เข้าร่วมงาน ประกาศเจตนารมต่อต้านการทุจริต เพื่อรักษาระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของธนาคาร ให้มีความยั่งยืนยิ่งๆขึ้นไป โดยงานนี้ จัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2