ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ ร่วมกับฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม จัดกิจกรรม “สร้างวินัย สร้างสุข กับ ธอส.” ภายใต้การดูแลของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) วัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนเห็นความสำคัญของการมีวินัยทางการเงิน การเก็บออม การจัดทำบัญชีครัวเรือน (รายรับ-รายจ่าย) มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการออมเงิน โดยภายในงานมีทั้งกิจกรรมที่ให้สาระความรู้และความบันเทิงแก่ผู้เข้าร่วมงาน เน้นการคืนกำไรและคืนความสุขให้กับลูกหนี้ของธนาคารและผู้อยู่อาศัยในชุมชน (สหกรณ์) มีการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารตามโครงการ Financial Literacy มีการแจกของรางวัล ของที่ระลึก ของเล่น ให้กับสมาชิกครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม และบุตรหลานของสมาชิกครัวเรือน รวมถึงเด็ก ๆ ผู้ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียง