เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 คุณสุวัฒนา ทิมมาศย์ ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร ให้การต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชั้นนำ ทั้งสิ้น 8 แห่ง ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย(บวท.), ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.), ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ (State Enterprise Assessment Model :SE-AM) ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐวิสาหกิจได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ดังกล่าว และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกรัฐวิสาหกิจชั้น พร้อมเยี่ยมชม GH Bank Smart Branch และ เยี่ยมชมรางวัลต่างๆที่ธนาคารได้รับ ณ โถงการเงิน ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่