คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมมอบนโยบายแก่รัฐวิสาหกิจ โดยมีคุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าและนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และคุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ร่วมรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยในปี 2561 ธอส.สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 213,161 ล้านบาท (คิดเป็น 30.33% ของ market share สินเชื่อปล่อยใหม่) เป็นสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท จำนวน 122,089 ล้านบาท  ธนาคารได้จัดทำโครงการบ้านล้านหลัง เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว กลุ่มผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐบุคลากรภาครัฐ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน เสริมสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้าน เฉลี่ยปีละกว่า 200,000 ราย สอดคล้องกับพันธกิจ ธอส.ในการ ”ทำให้คนไทยมีบ้าน” ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง