วันนี้ (5 มิ.ย.63) คุณปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคาร และคุณกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร ได้ให้การต้อนรับ คุณวิชิต แสงทองสถิตย์ คุณพิพัฒน์ ขันทอง และคุณอิทธิ พงศ์อุสรา กรรมการธนาคารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในการ “ปฐมนิเทศกรรมการธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (Board Orientation)” โดยได้มีการบรรยายสรุปข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของธนาคาร เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรรมการธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ประวัติการจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร โครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ธนาคาร ผลการดำเนินงานที่สำคัญ นอกจากนี้ ยังได้นำกรรมการธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสาขาสมาร์ท (SMART) เคาน์เตอร์การเงิน ศูนย์พระราม 9 ศูนย์ปฏิบัติการสินเชื่อนครหลวง (Premier Service Center : PSC) ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ และฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย ทั้งนี้ การจัดปฐมนิเทศกรรมการธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิผล (Guidelines on Effective Function of The Board of Directors of State-Owned Enterprise) ปี 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ “การปฐมนิเทศกรรมการธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (Board Orientation)” จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่