ธอส. โรงเรียนการเงิน

ธอส. โรงเรียนการเงิน

เตรียมความพร้อมสู่การมี " บ้าน "

อยากมีบ้าน ทำอย่างไร


รายละเอียดโครงการ

กลุ่มลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

ธอส. โรงเรียนการเงิน

รายได้ไม่พอ
กับราคาบ้านที่ต้องการ

เรามีคำแนะนำดีๆ
เพื่อให้คุณ
ได้บ้านที่ต้องการ

แต่อาจมีรายได้สุทธิ ไม่เพียงพอต่อการซื้อบ้านในระดับราคาที่ต้องการ หรืออาจไม่ทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อ สัดส่วนความสามารถชำระหนี้ต่อรายได้ เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ได้วงเงินสินเชื่อเพียงพอต่อการซื้อที่อยู่อาศัย


อาชีพอิสระ
(ค้าขายหรือรับจ้างทั่วไป)

ง่ายๆ เพียงทำสมุดบัญชี
รายรับ-รายจ่าย
บ้านในฝันไม่ไกลเกินจริง

เป็นกลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ (พ่อค้า แม่ค้า หรือรับจ้างทั่วไป) ที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของรายได้ โดยจะให้จัดทำสมุดบัญชีรับ - จ่ายรายวัน ตามแบบฟอร์มธนาคารไม่น้อยกว่า 9 เดือน พร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝากและฝากเงินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาแสดงเป็นหลักฐานแสดงการมีอยู่ของรายได้ พร้อมเก็บหลักฐานเพื่อแสดงที่มาของรายได้ อาทิ ใบเสร็จรับเงิน สัญญาเช่าแผงค้าขาย เป็นต้น


เคยมีประวัติค้างชำระหนี้

เก็บออมในวันนี้
เพื่ออนาคต
บ้านในฝันวันข้างหน้า

ที่เคยประสบปัญหาการผ่อนชำระสินเชื่อกับสถาบันการเงิน แต่ปัจจุบันได้ปิดบัญชียอดค้างชำระแล้ว วิธีปฏิบัติเปิดบัญชีเงินฝาก และต้องฝากเงินอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดตามวงเงินที่ลูกค้าจะสามารถกู้ได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน และเมื่อครบกำหนดต้องมีเงินฝากคงเหลือไม่น้อยกว่า 9 เท่าของเงินงวด


นักศึกษาจบใหม่

มีบ้านได้ไม่ยาก
หากมีวินัยการเงินที่ดี

หากประกอบอาชีพและมีที่มาของรายได้อย่างต่อเนื่อง ธนาคารจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นสินเชื่อ