GHB Smart NPL

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว

ระบบนี้เป็นบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าบริการในการให้คำปรึกษาปัญหาการผ่อนชำระและยื่นขอประนอมหนี้ทั้งการขอผ่อนชำระยอดหนี้ค้าง ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ ชะลอฟ้อง ประนีประนอมยอมความ ชะลอการยึดทรัพย์ และชะลอการขายทอดตลาด ทั้งที่ธนาคารกำหนดไว้แล้วในขณะนี้และ/หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า โดยการสมัครลงทะเบียนกับระบบ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Web GHB Smart NPL

  • ผู้ขอใช้บริการ ต้องสมัครลงทะเบียนกับระบบ หรือ เป็นผู้ที่เคยสมัครใช้บริการนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นการสมัครด้วยวิธีใดก็ตามที่ธนาคารกำหนด
  • ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ที่กำหนดรหัสลับส่วนตัว หรือ Password เพื่อใช้เป็นรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน และตกลงจะรักษาไว้เป็นความลับ หากมีบุคคลอื่นใดนำ Username และ Password ไปใช้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะอนุญาตหรือยินยอมให้ใช้หรือไม่ก็ตาม ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
  • ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการยื่นขอประนอมหนี้ตามข้อกำหนด ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงประนอมหนี้นั้นๆ และยินยอมตกลงผูกพันตามข้อกำหนด ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงประนอมหนี้ต่างๆ ดังกล่าวนั้นทุกประการ
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง หรือยกเลิกการใช้บริการนี้ได้