ทศวรรษ ธอส.
เหตุการณ์แห่งความทรงจำ

 
 
 
close
ปี พ.ศ.2496
เหตุการณ์ที่ ๑ : พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.๒๔๙๖

เหตุการณ์ที่ ๑ : การจัดตั้ง พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.๒๔๙๖

วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตรา “พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖” ขึ้น เพื่อช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพ โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖

เหตุการณ์ที่ ๒ : การแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารฯ ชุดแรก

เหตุการณ์ที่ ๒ : การแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารฯ ชุดแรก

คณะกรรมการธนาคารชุดแรกแต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้แก่
๑) พลโทประยูร ภมรมนตรี (ประธานกรรมการ) ๒) พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์
๓) นายปกรณ์ อังศุสิงห์ ๔) พ.อ. หลวงบุรกรรมโกวิท ๕) พลตรี ถนอม กิตติขจร
๖) หม่อมเจ้าสุวิชากร วรวรรณ ๗) หลวงอภิรมย์โกษากร เป็นผู้จัดการ

เหตุการณ์ที่ ๓ : เปิดสำนักงานแห่งแรก ณ ถนนราชดำเนิน

เหตุการณ์ที่ ๓ : เปิดสำนักงานแห่งแรก ณ ถนนราชดำเนิน

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๖ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้เป็นประธานประกอบพิธีเปิดสำนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ถนนราชดำเนิน ธนาคารฯ จึงถือเอาฤกษ์วันนี้
เป็นวันเริ่มดำเนินการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ “เป็นวันเกิดธนาคาร”

เหตุการณ์ที่ ๔ : หลวงอภิรมย์โกษากร กรรมการผู้จัดการคนแรก

เหตุการณ์ที่ ๔ : หลวงอภิรมย์โกษากร กรรมการผู้จัดการคนแรก

หลวงอภิรมย์โกษากร ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์คนแรกเมื่อปี ๒๔๙๖ ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยมีระยะเวลาดำเนินงานประมาณ ๘ เดือน (มีนาคม - สิงหาคม ๒๔๙๖)

เหตุการณ์ที่ ๕ : ม.ร.ว. ขจิต เกษมศรี กรรมการผู้จัดการคนที่ ๒

เหตุการณ์ที่ ๕ : ม.ร.ว. ขจิต เกษมศรี กรรมการผู้จัดการคนที่ ๒

ม.ร.ว. ขจิต เกษมศรี เป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์คนที่ ๒ ท่านได้ดำรงตำแหน่งนานกว่า ๑๔ ปี และเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนานที่สุดในประวัติ ๖๐ ปีของธนาคารฯ และนับว่าเป็นผู้บุกเบิกบริหารงานด้านการเคหะสงเคราะห์และการจัดสรรที่ดินเพื่อการให้เช่าซื้อรายแรก ๆ ของประเทศไทย

เหตุการณ์ที่ ๖ : การรับทุนประเดิม ๒๐ ล้านบาทจากกระทรวงการคลัง

เหตุการณ์ที่ ๖ : รับทุนประเดิม ๒๐ ล้านบาทจากกระทรวงการคลัง

ในปี ๒๔๙๖ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับเงินทุนประเดิมจากกระทรวงการคลังเป็นเงิน
๒๐ ล้านบาท ต่อมา คณะกรรมการธนาคารฯ เห็นสมควรที่จะส่งเสริมและขยายกิจการ
สร้างอาคารสงเคราะห์ ประเภทเช่าซื้อให้มากขึ้น จึงกู้เงินจากธนาคารออมสินในช่วงปี
๒๔๙๖ - ๒๔๙๙ อีกเป็นเงิน ๕๕ ล้านบาท

เหตุการณ์ที่ ๗ : สร้างอาคารสงเคราะห์พิบูลเวศม์ เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรแห่งแรกของไทย

เหตุการณ์ที่ ๗ : สร้างอาคารสงเคราะห์พิบูลเวศม์ เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรแห่งแรกของไทย

โครงการที่อยู่อาศัยแรกที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดสร้างขึ้น ได้แก่ “โครงการพิบูลเวศม์” เป็นที่อยู่อาศัยประเภทเช่าซื้อ มีจำนวนอาคารเป็นบ้านเดี่ยว ๒๐๐ หลัง ตั้งอยู่ที่บริเวณพระโขนง - คลองตัน (สุขุมวิท ๗๑) บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ (จากเนื้อที่เต็ม ๓๐๐ ไร่) สำหรับโครงการอาคารสงเคราะห์แห่งแรก ได้ชื่อว่า “พิบูลเวศม์” นี้ ก็เพื่อเป็นเกียรติแก่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดให้ประชาชนทำการเช่าซื้อ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2497

เหตุการณ์ที่ ๘ : ธอส.ในบทบาทของนักพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในภาครัฐ

เหตุการณ์ที่ ๘ : ธอส.ในบทบาทของนักพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในภาครัฐ

ในช่วงปี ๒๔๙๗-๒๔๙๙ ธนาคารฯได้จัดสร้างโครงการที่อยู่อาศัยหลายโครงการ ได้แก่ โครงการอาคารสงเคราะห์พิบูลวัฒนา (สามเสน) เนื้อที่ ๒๕ ไร่, โครงการอาคารสงเคราะห์ทุ่งมหาเมฆ เนื้อที่ ๗๖ ไร่ และได้เริ่มโครงการอาคารสงเคราะห์ถนนดินแดง จำนวนประมาณ ๖๐๐ หลัง บนที่ดิน ๑๒๐ ไร่

เหตุการณ์ที่ ๙ : นายตุ๋ย เหล่าสุนทร กรรมการผู้จัดการคนที่ ๓

เหตุการณ์ที่ ๙ : นายตุ๋ย เหล่าสุนทร กรรมการผู้จัดการคนที่ ๓

นายตุ๋ย เหล่าสุนทร กรรมการผู้จัดการธนาคารฯ คนที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนในการผลักดันกฎหมายสำคัญ คือ การออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๑๖ จัดตั้งการเคหะแห่งชาติ
และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๑๗ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ. ๒๔๙๖ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕

เหตุการณ์ที่ ๑๐ : ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๑๖ จัดตั้งการเคหะแห่งชาติ
๑๐

เหตุการณ์ที่ ๑๐ : ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๑๖ จัดตั้งการเคหะแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๖ รัฐบาลได้จัดตั้ง “การเคหะแห่งชาติ” ขึ้นตาม“
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๑๖” ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
ลงนามโดย จอมพลถนอม กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวัติ มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด
๖๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เหตุการณ์ที่ ๑๑ : ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๑๗ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ธอส.
๑๑

เหตุการณ์ที่ ๑๑ : ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๑๗ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ธอส.

รัฐบาลสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๑๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖
คณะปฏิวัติเห็นสมควรปรับปรุงกิจการธนาคารฯ ให้สอดคล้องและประสานกับกิจการของ
การเคหะแห่งชาติ

เหตุการณ์ที่ ๑๒ : โอนกิจการด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ให้การเคหะแห่งชาต
๑๒

เหตุการณ์ที่ ๑๒ : โอนกิจการด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
ให้การเคหะแห่งชาติ

ในปี ๒๕๑๖ ธนาคารฯได้โอนกิจการด้านการจัดสรรที่ดินและพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้กับการเคหะแห่งชาติ ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่โอนให้การเคหะแห่งชาติคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๖๔ ล้านบาท ซึ่งนับเป็น Mile Stone หรือจุดเปลี่ยนบทบาทที่สำคัญจุดหนึ่งในประวัติศาสตร์ของธนาคารฯ ช่วงต่อไป

เหตุการณ์ที่ ๑๓ : ก้าวสู่การเป็นสถาบันการเงินเฉพาะด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย
๑๓

เหตุการณ์ที่ ๑๓ : ก้าวสู่การเป็นสถาบันการเงินเฉพาะด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ผลของกฎหมาย 2 ฉบับ คือ ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 316 จัดตั้งการเคหะแห่งชาติ และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 317 ทำให้มีการแยกกิจการเกี่ยวกับการให้เช่าซื้อที่ดินและอาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้กับการเคหะแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ดังนั้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยประการเดียว (Specialized Housing Finance Institution) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา

เหตุการณ์ที่ ๑๔ : เปิดบริการเงินฝากครั้งแรก
๑๔

เหตุการณ์ที่ ๑๔ : เปิดบริการเงินฝากครั้งแรก

ธนาคารฯ เปิดดำเนินธุรกิจในการรับฝากเงิน (Deposit Taking) เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่
๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยประกอบด้วยเงินฝาก ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) เงินฝากที่ต้อง
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเงินฝากกระแสรายวัน ๒) เงินฝากออมทรัพย์ ๓) เงินฝากประจำ
๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือนขึ้นไป

เหตุการณ์ที่ ๑๕ : นายมานะศักดิ์ อินทรโกมาลย์สุต กรรมการผู้จัดการ คนที่ ๔
๑๕

เหตุการณ์ที่ ๑๕ : นายมานะศักดิ์ อินทรโกมาลย์สุต กรรมการผู้จัดการ
คนที่ ๔

นายมานะศักดิ์ อินทรโกมาลย์สุต เป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารฯ คนที่ ๔ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งเป็นช่วงที่ธนาคารฯ
ต้องเผชิญกับมรสุมสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนักแต่ท่านก็ยังสามารถประคับประคอง
ให้ธนาคารฯ ดำเนินต่อไปได้

เหตุการณ์ที่ ๑๖ : เผชิญมรสุมสภาพคล่องทางการเงิน
๑๖

เหตุการณ์ที่ ๑๖ : เผชิญมรสุมสภาพคล่องทางการเงิน

ธนาคารฯ ได้รับผลกระทบจากภาวะเงินตึงตัวในปี ๒๕๒๒ และในปี ๒๕๒๔ ได้เกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจตกต่ำ ธนาคารฯ ต้องประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงจากการปล่อยเงินกู้ระยะสั้นให้กับเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรจำนวนมาก จึงนับเป็นช่วงที่ธนาคารฯบริหารงานด้วยความลำบากยิ่ง

เหตุการณ์ที่ ๑๗ : นายกิตติ  พัฒนพงศ์พิบูล กรรมการผู้จัดการคนที่ ๕
๑๗

เหตุการณ์ที่ ๑๗ : นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล กรรมการผู้จัดการคนที่ ๕

นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล เป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารฯ คนที่ ๕ โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า ๘ ปีที่ท่านบริหารงานที่ธนาคารฯ ท่านได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบทบาทของธนาคารฯ ให้เติบโตก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เหตุการณ์ที่ ๑๘ : เปิดศักราชยุคใหม่ ปรับโครงสร้างองค์กรและกระบวนการให้สินเชื่อ
๑๘

เหตุการณ์ที่ ๑๘ : เปิดศักราชยุคใหม่ ปรับโครงสร้างองค์กรและกระบวนการให้สินเชื่อ

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ด้านการเงินการธนาคาร เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงขององค์กรในระยะยาวหลายประการ อาทิ การแยกส่วนเงินกู้ที่มีการปล่อยสินเชื่อทั้งรายย่อยและโครงการออกเป็น ๒ ส่วน คือ "ส่วนเงินกู้ทั่วไป" และ "ส่วนเงินกู้โครงการ" และเริ่มปรับปรุงกระบวนการให้สินเชื่อที่ดีขึ้น เช่น การสร้างหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อที่รอบคอบรัดกุมขึ้น และมีการทำการตลาดสินเชื่อ โดยมีการจัดทำเอกสารแผ่นพับการขอสินเชื่อ เพื่อให้ลูกค้าเข้าได้ชัดเจนและง่ายขึ้น

เหตุการณ์ที่ ๑๙ : การประเมินมูลค่าหลักประกันของลูกค้าที่มากู้เงินกับธนาคาร
๑๙

เหตุการณ์ที่ ๑๙ : การประเมินมูลค่าหลักประกันของลูกค้าที่มากู้เงินกับธนาคาร

ในปี ๒๕๒๙ สถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโดยรวมของประเทศเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น ธนาคารฯ ได้ปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการจ้างผู้ประเมินค่าทรัพย์สินภายนอก
มาทำการประเมินค่าหลักประกันให้การประเมินราคามีมาตรฐาน และช่วยให้การดำเนินงานของธนาคารฯ รวดเร็วมากขึ้น

ปี พ.ศ.2527
เหตุการณ์ที่ ๒๐ : เปิดบริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
๒๐

เหตุการณ์ที่ ๒๐ : เปิดบริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ในปี ๒๕๒๗ ธนาคารฯ เน้นการระดมเงินทุนจากต่างประเทศโดยการออกพันธบัตรเงินกู้ และภายในประเทศริเริ่มให้มีการนำเสนอรูปแบบเงินฝากใหม่ที่เรียกว่า “บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ” ที่ลูกค้าไม่ต้องเสียภาษี และสามารถถอนเงินได้ทุกเดือน ซึ่งได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างแพร่หลาย

เหตุการณ์ที่ ๒๑ : เปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ที่ถนนพระราม ๙
๒๑

เหตุการณ์ที่ ๒๑ : เปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ที่ถนนพระราม ๙

ปี ๒๕๒๙ ธนาคารฯ เปิด “สำนักงานใหญ่แห่งใหม่” ขึ้นที่ถนนพระราม ๙ แยกอโศก - ดินแดง เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ และใช้สำนักงานใหญ่เดิมที่ถนนราชดำเนินเป็นสำนักงานสาขา ดังนั้น “สำนักงานราชดำเนิน” จึงกลายสภาพเป็นสำนักงานสาขาแห่งแรกของธนาคารอาคารสงเคราะห์

เหตุการณ์ที่ ๒๒ : เปิดสาขาเชียงใหม่เป็นสาขาแรกในจังหวัดภูมิภาค
๒๒

เหตุการณ์ที่ ๒๒ : เปิดสาขาเชียงใหม่เป็นสาขาแรกในจังหวัดภูมิภาค

ธนาคารฯ เริ่มมีนโยบายในการขยายให้บริการทั้งทางด้านสินเชื่อและเงินฝากในจังหวัดใหญ่ ๆ ของภูมิภาค โดยได้เปิด “สาขาสำนักงานเชียงใหม่” ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งนับเป็นสาขาแรกในจังหวัดภูมิภาค และเป็นสาขาแห่งที่สองของธนาคารฯ ต่อจากสาขาราชดำเนิน

เหตุการณ์ที่ ๒๓ : นายสิทธิชัย  ตันติ์พิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการคนที่ ๖
๒๓

เหตุการณ์ที่ ๒๓ : นายสิทธิชัย ตันติ์พิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการคนที่ ๖

นายสิทธิชัย ตันติ์พิพัฒน์ เป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารฯ คนที่ ๖ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งในช่วงระยะเวลากว่า ๖ ปี ที่ท่านบริหาร นับว่าเป็นยุคที่ธนาคารฯ มีความรุ่งเรืองสูงสุด ทั้งในแง่ของการขยายสินเชื่อ การขยายสาขา และด้านอื่น ๆ

เหตุการณ์ที่ ๒๔ : พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เงินฝาก - เงินกู้ออนไลน์ ที่ทันสมัย
๒๔

เหตุการณ์ที่ ๒๔ : พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เงินฝาก - เงินกู้ออนไลน์
ที่ทันสมัย

ธนาคารฯ ได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์้ด้านบริการเงินฝากแล้วเสร็จในปี ๒๕๓๓
ส่วนระบบเงินกู้ออนไลน์ ธนาคารฯ ได้ริเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ และได้ติดตั้งที่สำนักงานใหญ่และเริ่มทดลองใช้งานคู่ขนานกับระบบเดิมเมื่อปี ๒๕๓๓ ต่อมาได้ใช้งานอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

เหตุการณ์ที่ ๒๕ : จัดตั้งสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
๒๕

เหตุการณ์ที่ ๒๕ : จัดตั้งสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

“ชมรมสินเชื่อที่อยู่อาศัย” ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
โดยมีคุณสิทธิชัย ตันติ์พิพัฒน์ เป็นประธาน ต่อมาชมรมฯ ได้ยกฐานะและจดทะเบียนเป็น “สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย”เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๕ โดย มีคุณสิทธิชัย ตันติ์พิพัฒน์
เป็นประธานสมาคมคนแรก

เหตุการณ์ที่ ๒๖ : พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๖

เหตุการณ์ที่ ๒๖ : พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผลจากการออกพระราชบัญญัติดังกล่าว ทำให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถเพิ่มทุนได้ตามความจำเป็นในการขยายกิจการของธนาคาร เพื่อให้ธนาคารสามารถขยายการให้บริการด้านสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นและให้อัตราส่วนของเงินทุนของธนาคารต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลทำให้การบริหารของธนาคารมีความคล่องตัวมากขึ้น

เหตุการณ์ที่ ๒๗ : คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ ธอส.เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดี
๒๗

เหตุการณ์ที่ ๒๗ : คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ ธอส.เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดี

ปี ๒๕๓๖ สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ธนาคารฯ มีฐานะเป็น “รัฐวิสาหกิจที่ดี” เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื่องจากผลการประกอบการที่ดีเด่น
ของธนาคารฯ นับเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งที่ ๒ ที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลถัดจากการปิโตรเลียม

เหตุการณ์ที่ ๒๘ : เปลี่ยนสัญลักษณ์ประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์ใหม่
๒๘

เหตุการณ์ที่ ๒๘ : เปลี่ยนสัญลักษณ์ประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์ใหม่

ปี ๒๕๓๖ ธนาคารฯ ดำเนินงานครบรอบ ๔๐ ปี และได้รับยกย่องเป็น “รัฐวิสาหกิจที่ดี” ดังนั้น จึงมีการเปลี่ยนสัญลักษณ์ธนาคารใหม่จาก “รูปวิมานเมฆ” เป็น “รูปสองมือโอบอุ้มบ้าน”
ซึ่งนับเป็นรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายทันสมัย และคงความหมายของภารกิจหลักที่จะช่วยโอบอุ้มการเงินให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย

ปี พ.ศ. 2537
เหตุการณ์ที่ ๒๙ : นวัตกรรมกระบวนงานปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย
๒๙

เหตุการณ์ที่ ๒๙ : นวัตกรรมกระบวนงานปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ในปี ๒๕๓๗ ธนาคารฯ ได้ริเริ่มดำเนินการทำนวัตกรรมกระบวนงานให้สินเชื่อรายย่อยให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ต่อมาปี ๒๕๓๘ ก็ได้ดำเนินการทำนวัตกรรมกระบวนงานพัสดุ เพื่อปรับปรุงระเบียบวิธีการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมพัสดุคุรุภัณฑ์ของธนาคารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เหตุการณ์ที่ ๓๐ : จัดทำวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์รายไตรมาส
๓๐

เหตุการณ์ที่ ๓๐ : จัดทำวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์รายไตรมาส

ปี ๒๕๓๘ ธนาคารฯ ได้จัดทำ “วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์” เพื่อเผยแพร่บทความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และได้จัดทำอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๑๙ ปี และในช่วงปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ นั้นได้รับการโหวตให้เป็นวารสารวิชาการที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดอันดับ ๑ ของไทย ๓ ปีซ้อน

เหตุการณ์ที่ ๓๑ : จัดทำเว็บไซต์ www.ghb.co.th
๓๑

เหตุการณ์ที่ ๓๑ : จัดทำเว็บไซต์ www.ghb.co.th

ปี ๒๕๓๙ ธนาคารฯ ได้ริเริ่มจัดทำ Web Site ของธนาคารฯ ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตชื่อ www.ghb.co.th เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการเงินกู้และเงินฝากและข่าวสารอื่น ๆ
แก่สาธารณชน ซึ่งนับว่าเป็น Web รุ่นแรกของประเทศไทยที่ยังคงดำเนินการเผยแพร่
จนถึงปัจจุบัน (เปลี่ยนชื่อเป็น www.ghbank.co.th)

เหตุการณ์ที่ ๓๒ : เปิดอาคารสำนักงานใหญ่ ถนนพระราม ๙
๓๒

เหตุการณ์ที่ ๓๒ : เปิดอาคารสำนักงานใหญ่ ถนนพระราม ๙

ธนาคารฯ ได้สร้างสำนักงานใหญ่อาคารที่ ๒ สูง ๒๑ ชั้น เชื่อมต่อกับกับอาคารแรกและ
ทำพิธีเปิดทำการเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ สมัยคณะรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา โดยอาคารหลังใหม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารฯ ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

เหตุการณ์ที่ ๓๓ : ได้รับยกย่องเป็นสถาบันที่มีผลการปฎิบัติการดีเยี่ยมจาก UN HABITAT
๓๓

เหตุการณ์ที่ ๓๓ : ได้รับยกย่องเป็นสถาบันที่มีผลการปฎิบัติการดีเยี่ยมจาก UN HABITAT

การที่ธนาคารอาคารฯ สร้างผลงานการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ช่วยให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ธนาคารฯ ได้รับการยกย่องจากศูนย์กลางสหประชาชาติว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (UN HABITAT) ในปี ๒๕๓๙ ให้เป็น “สถาบันการเงินที่มีผลการปฎิบัติการดีเยี่ยม”

เหตุการณ์ที่ ๓๔ : นายประดับ ธัญญะคุปต์ กรรมการผู้จัดการคนที่ ๗
๓๔

เหตุการณ์ที่ ๓๔ : นายประดับ ธัญญะคุปต์ กรรมการผู้จัดการคนที่ ๗

นายประดับ ธัญญะคุปต์ เป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารฯ คนที่ ๗ โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่านมีผลงานที่ฝากไว้ คือ
ให้ธนาคารฯ จัดประดับชักธงชาติในที่เหมาะสมสง่างามทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขา เป็นต้น

เหตุการณ์ที่ ๓๕ : ออกเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ย ๙%
๓๕

เหตุการณ์ที่ ๓๕ : ออกเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ย ๙%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน ร่วมกันให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำ ๙% คงที่ ๓๐ ปี (ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยตลาดอยู่ที่ประมาณ ๑๑- ๑๒%) แก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปในวงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ -
๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐

เหตุการณ์ที่ ๓๖ : นายสิริวัฒน์ พรหมบุรี กรรมการผู้จัดการคนที่ ๘
๓๖

เหตุการณ์ที่ ๓๖ : นายสิริวัฒน์ พรหมบุรี กรรมการผู้จัดการคนที่ ๘

นายสิริวัฒน์ พรหมบุรี เป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารฯ คนที่ 8 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2540 - 11 เมษายน พ.ศ. 2543 ท่านมีผลงานที่น่าภาคภูมิใจ ได้แก่
การทำนวัตกรรมกระบวนงานสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายย่อย การวางรากฐานเกี่ยวกับการระดมทุน การแก้ไขปัญหา NPL เป็นต้น

เหตุการณ์ที่ ๓๗ : เจ้าภาพจัดประชุมใหญ่โลกว่าด้วยการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ ๒๒
๓๗

เหตุการณ์ที่ ๓๗ : เจ้าภาพจัดประชุมใหญ่โลกว่าด้วยการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ ๒๒

ธนาคารอาคารฯ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IUHF World Congress
ครั้งที่ ๒๒ ร่วมกับสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย และ Asian Coalition of Housing Finance Institutions ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และโรงแรมเชอราตัน แกรนด์ ลากูน จ.ภูเก็ต

เหตุการณ์ที่ ๓๘ : จัดตั้งบริษัทข้อมูลเครดิตไทย
๓๘

เหตุการณ์ที่ ๓๘ : จัดตั้งบริษัทข้อมูลเครดิตไทย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้จัดตั้ง "บริษัทข้อมูลเครดิตไทย (Thai Credit Bureau Co.,Ltd.)" โดย ธอส. ถือหุ้น 49% และบริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด ถือหุ้น 51% ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทดังกล่าว เป็นการเชื่อมโยงระบบข้อมูลของลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยให้สถาบันการเงินต่างๆ มีข้อมูลเครดิตลูกค้า เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปล่อยสินเชื่อได้ดียิ่งขึ้น เป็นการยกระดับคุณภาพของสินเชื่อและการดำเนินงานของระบบการให้สินเชื่อของประเทศให้ก้าวไปสู่ระดับสากล โดยได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒

เหตุการณ์ที่ ๓๙ : นายพิชา ดำรงพิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการคนที่ ๙
๓๙

เหตุการณ์ที่ ๓๙ : นายพิชา ดำรงพิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการคนที่ ๙

นายพิชา ดำรงพิวัฒน์ เป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารฯ คนที่ ๙ ท่านมีผลงานที่โดดเด่น อาทิ การพลิกฟื้น ธอส.จากผลขาดทุนมาเป็นมีกำไรในปี ๒๕๔๔ การดำเนินโครงการ ธอส.- กบข. การจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยครบวงจร www.GHBHomeCenter.com เป็นต้น

เหตุการณ์ที่ ๔๐ : จัดทำเว็บไซต์ศูนย์ที่อยู่อาศัยครบวงจร www.GHBHomeCenter.com
๔๐

เหตุการณ์ที่ ๔๐ : จัดทำเว็บไซต์ศูนย์ที่อยู่อาศัยครบวงจร www.GHBHomeCenter.com

ธนาคารฯ ได้มีพิธีเปิดตัวเว็บไซต์ www.GHBHomeCenter.com เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และต่อมาในปี ๒๕๔๖ คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการจึงมีนโยบายให้ยกระดับ www.GHBHomeCenter.com เป็น “ศูนย์ข้อมูลซื้อ - ขายที่อยู่อาศัยครบวงจร ธอส.”

เหตุการณ์ที่ ๔๑ : เปิดโครงการสินเชื่อ ธอส.-กบข.
๔๑

เหตุการณ์ที่ ๔๑ : เปิดโครงการสินเชื่อ ธอส.-กบข.

ปี ๒๕๔๔ ธนาคารฯ ได้ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดทำ “โครงการ ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการสมาชิก กบข.” ให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ
วงเงินกู้สูง ๑๐๐% ระยะเวลากู้ไม่เกิน ๓๐ ปี

เหตุการณ์ที่ ๔๒ : นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการคนที่ 10
๔๒

เหตุการณ์ที่ ๔๒ : นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการคนที่ 10

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ เป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารฯ คนที่ 10 ในช่วงระยะเวลา 8 ปี
ที่ท่านบริหารงานที่ธอส. (9 กรกฎาคม 2545 - 15 พฤศจิกายน 2553) ถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ธอส. ให้มีบทบาทสำคัญด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

เหตุการณ์ที่ ๔๓ : ออกโครงการ Fast Track แก่ผู้ประกอบการที่อยู่อาศัย
๔๓

เหตุการณ์ที่ ๔๓ : ออกโครงการ Fast Track แก่ผู้ประกอบการที่อยู่อาศัย

ธนาคารฯ เริ่มเปิดให้บริการโครงการ Fast Track ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๕ ให้กับผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยที่มาเข้าร่วมโครงการ ทำให้ลูกค้าของโครงการบ้านจัดสรรสามารถกู้ได้สูงถึง ๙๐% ของราคาซื้อขาย และไม่ต้องเสียค่าประเมินราคาหลักประกัน สามารถลดระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อลง

ปี พ.ศ. 2547
เหตุการณ์ที่ ๔๔ : จัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
๔๔

เหตุการณ์ที่ ๔๔ : จัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์” ริเริ่มโดยของกระทรวงการคลังและธนาคารโลก ซึ่งมอบหมายให้ธนาคารอาคารฯ ดำเนิน “โครงการศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ” โดยให้เงินทุนสนับสนุนจนสามารถจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์” ได้สำเร็จเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

เหตุการณ์ที่ ๔๕ : ได้รับประกาศนียบัตรการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม <br>(Best Pratice Certificate)
๔๕

เหตุการณ์ที่ ๔๕ : ได้รับประกาศนียบัตรการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม
(Best Pratice Certificate)

ธนาคารฯ ได้เข้าร่วมการประกวดรางวัลดูไบในด้านการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๔๗ และได้รับการคัดเลือกผลงานเป็นหนึ่งใน Best Practice เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยองค์การสหประชาชาติเพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (UN-HABITAT) และเทศบาลนครดูไบสาธารณรัฐอาหรับอามิเรตส์

เหตุการณ์ที่ ๔๖ : ปล่อยสินเชื่อสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ เกือบ ๑.๓ แสนล้านบาท
๔๖

เหตุการณ์ที่ ๔๖ : ปล่อยสินเชื่อสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์
เกือบ ๑.๓ แสนล้านบาท

ในป๒๕๔๘ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้จำนวนทั้งสิ้น ๑๘๕,๑๒๙ ราย เป็นเงิน ๑๒๙,๖๓๕ ล้านบาท ซึ่งนับว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของธนาคารฯ

เหตุการณ์ที่ ๔๗ : พัฒนาเว็บไซต์ฝ่ายงานในระบบอินทราเน็ตเป็นครั้งแรก
๔๗

เหตุการณ์ที่ ๔๗ : พัฒนาเว็บไซต์ฝ่ายงานในระบบอินทราเน็ตเป็นครั้งแรก

ในปี ๒๕๔๘ ธนาคารฯ ได้พัฒนาเว็บไซต์ฝ่ายงานในระบบ Intranet ธนาคารฯ เป็นครั้งแรก เพื่อให้เป็น “ฐานข้อมูลกลางของธนาคาร” (GHB E-INFO CENTER) ที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงและค้นหาข้อมูลข่าวสารของธนาคารฯ ในทุกด้านผ่านคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เหตุการณ์ที่ ๔๘ : รัฐวิสาหกิจแรกที่ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นครบ ๓ ประเภท
๔๘

เหตุการณ์ที่ ๔๘ : รัฐวิสาหกิจแรกที่ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นครบ
๓ ประเภท

ปี ๒๕๔๘ ธนาคารฯ ได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี ๒๕๔๘” โดยสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง นับเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดีเด่นครบทั้ง ๓ ประเภทในปีเดียวกัน ได้แก่ รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น รางวัลคณะกรรมการและการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น

เหตุการณ์ที่ ๔๙ : พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙
๔๙

เหตุการณ์ที่ ๔๙ : พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา เป็นผลให้ธนาคารฯ สามารถขยายขอบเขตการทำธุรกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยได้อย่างครบวงจร

เหตุการณ์ที่ ๕๐ : ให้บริการสินเชื่อด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัย
๕๐

เหตุการณ์ที่ ๕๐ : ให้บริการสินเชื่อด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัย

พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มีการเพิ่มเติมในเรื่องของการให้สินเชื่อ โดยธนาคารฯ สามารถขยายวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

เหตุการณ์ที่ ๕๑ : รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี ๒๕๔๙
๕๑

เหตุการณ์ที่ ๕๑ : รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี ๒๕๔๙

ในปี ๒๕๔๙ ธนาคารฯ ได้รับการประกาศยกย่องจากกระทรวงการคลังให้เป็น “รัฐวิสาหกิจ
ดีเด่นประจำปี ๒๕๔๙” โดยได้รับรางวัลเป็นปีที่ ๒ ติดต่อกัน คือ “รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น” และ “รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น”

ปี พ.ศ. 2557
เหตุการณ์ที่ ๕๒ : จัดทำ ASIA – PACIFIC HOUSING JOURNA
๕๒

เหตุการณ์ที่ ๕๒ : จัดทำ ASIA – PACIFIC HOUSING JOURNAL

ในปี ๒๕๕๐ ธนาคารฯ ได้จัดทำวารสารภาษาอังกฤษ “GH Bank Housing Journal” และต่อมาในปี ๒๕๕๓ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “Asia – Pacific Housing Journal” ซึ่งถือเป็นฉบับแรกของประเทศไทยและเอเชีย

เหตุการณ์ที่ ๕๓ : ปรับโฉมเปลี่ยนระบบงานหลักและภาพลักษณ์ใหม่
๕๓

เหตุการณ์ที่ ๕๓ : ปรับโฉมเปลี่ยนระบบงานหลักและภาพลักษณ์ใหม่

ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ ธนาคารฯ ได้ปรับโฉมภายใต้คอนเซ็ปต์ “ธนาคารทันสมัย เพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจร” เริ่มตั้งแต่การปรับเปลี่ยนระบบงานภายในองค์กร ตลอดจนการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ขององค์กรให้สากลและทันสมัยมากยิ่งขึ้นในส่วนของโลโก้ ยังคงใช้สัญลักษณ์เดิมภายใต้ชื่อสากล G H Bank

เหตุการณ์ที่ ๕๔ : รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี ๒๕๕๐
๕๔

เหตุการณ์ที่ ๕๔ : รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี ๒๕๕๐

ธนาคารฯ ได้รับการประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังให้เป็นรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐ โดยได้รับ “รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น” ซึ่งนับเป็นปีที่ ๓ ติดต่อกันที่ธนาคารฯ ได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจในการบริหารจัดการองค์กร

เหตุการณ์ที่ ๕๕ : นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการคนที่ ๑๑
๕๕

เหตุการณ์ที่ ๕๕ : นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการคนที่ ๑๑

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี เป็นกรรมการผู้จัดการฯ คนที่ ๑๑ ในสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี มีผลงานที่โดดเด่น คือ โครงการบ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก
ออกมาตรการลดภาระหนี้ที่อยู่อาศัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๔ โครงการบ้าน
ธอส. - ธปท. เพื่อผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น

เหตุการณ์ที่ ๕๖: โครงการบ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก
๕๖

เหตุการณ์ที่ ๕๖: โครงการบ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก

เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ธนาคารฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการเปิด “โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก” ในอัตราดอกเบี้ย ๐% ๒ ปี ในวงเงิน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งปรากฎว่ามีประชาชนให้ความสนใจยื่นกู้อย่างล้นหลาม จนวงเงินหมดภายในเวลาเพียง ๑ เดือน

เหตุการณ์ที่ ๕๗ : ออกมาตรการลดภาระหนี้ที่อยู่อาศัยช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๔
๕๗

เหตุการณ์ที่ ๕๗ : ออกมาตรการลดภาระหนี้ที่อยู่อาศัยช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๔

ในปี ๒๕๕๔ ประเทศไทย ต้องประสบหายนะจากมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ธนาคารฯ จึงได้ออกมาตรการลดภาระหนี้ที่อยู่อาศัยช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัย “พักหนี้ ลดดอกเบี้ยและปลดหนี้” โดยขยายระยะเวลาพักชำระหนี้และปลอดดอกเบี้ย จากเดิม  ๔ เดือน ปรับเพิ่มเป็นไม่เกิน ๖ เดือน

เหตุการณ์ที่ ๕๘ : โครงการบ้าน ธอส. - ธปท. เพื่อผู้ประสบอุทกภัย
๕๘

เหตุการณ์ที่ ๕๘ : โครงการบ้าน ธอส. - ธปท. เพื่อผู้ประสบอุทกภัย

จากนโยบายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดสรรวงเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับ ธอส. เพื่อปล่อยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำให้กับลูกค้าธนาคารฯ ที่ประสบอุทกภัย ภายใต้ “โครงการบ้าน ธอส.-ธปท.เพื่อผู้ประสบอุทกภัย”

ภาพรวมพลัง
วาดภาพ โลโก้ ธอส.
เหตุการณ์ที่ ๕๙ : นางอังคณา ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการคนที่ ๑๒
๕๙

เหตุการณ์ที่ ๕๙ : นางอังคณา ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการคนที่ ๑๒

นางอังคณา ไชยมนัส เป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์คนที่ ๑๒ และเป็นกรรมการผู้จัดการหญิงคนแรกในประวัติศาสาตร์ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธนาคารในสมัย
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่
๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เหตุการณ์ที่ ๖๐ : ครบรอบ ๖๐ ปีแห่งการสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห์
๖๐

เหตุการณ์ที่ ๖๐ : ครบรอบ ๖๐ ปีแห่งการสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครบรอบ ๖๐ ปี แห่งการสถาปนาในวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าวด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านกิจกรรมโครงการ ธอส. มีการตอบแทนสู่สังคมด้วยการจัดกิจกรรม CSR ส่งมอบ “ศูนย์การเรียนรู้ ประตูสู่อาเซียน” เป็นต้น

เหตุการณ์ที่ ๖๑ : โครงการบ้านประชารัฐ
๖๑

เหตุการณ์ที่ ๖๑ : โครงการบ้านประชารัฐ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนิน “โครงการบ้านประชารัฐ” ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระ ที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

ปี พ.ศ. 2562
เหตุการณ์ที่ ๖๒ : นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการคนที่ ๑๓
๖๒

เหตุการณ์ที่ ๖๒ : นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการคนที่ ๑๓

ประกาศนโยบายใหม่ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ก้าวสู่ “ธนาคารที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้าน : The Best Housing Solution Bank” โดย ธอส.จะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้านที่อยู่อาศัย ควบคู่กับการสร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเอง โดยใช้กลไกขับเคลื่อน 3 ด้าน เพื่อนำ ธอส.ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ได้แก่ Social Solution, Business Solution และ Management Solution

เหตุการณ์ที่ ๖๓ : โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ
๖๓

เหตุการณ์ที่ ๖๓ : โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษ ใน “โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ” เพื่อเพิ่มโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ รวมทั้งผู้ที่ต้องการซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ

เหตุการณ์ที่ ๖๔ :
๖๔

เหตุการณ์ที่ ๖๔ : มุ่งเน้นนวัตกรรมนำองค์กร พลิกโฉมบริการทางการเงินสู่ Digital Banking

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศแผน Transformation to Digital Services เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และก้าวสู่ Digital Banking นำไปสู่การเป็น G H Bank Unmanned Branch ในอนาคต

เหตุการณ์ที่ ๖๕ :
๖๕

เหตุการณ์ที่ ๖๕ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับ 3 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2561

รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น กลุ่มขนาดใหญ่ รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร และรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ

เหตุการณ์ที่ ๖๖ :
๖๖

เหตุการณ์ที่ ๖๖ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC)

- Mobile Application : GHB ALL
- โครงการบ้านล้านหลัง
- รางวัลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- รางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2561
- On Production GHB System
- สลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ

เหตุการณ์ที่ ๖๗ :
๖๗

เหตุการณ์ที่ ๖๗ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับรางวัลคุุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำปี 2562

- รางวัล ITA Awards ประจำปี 2563
- มาตรการช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
- G H Bank New Normal Services
- สลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 2 ชุุดพราวพิมาน และรุ่นที่ 3 ชุุดพิมานมาศ
- ธอส. นำร่องประมูลบ้านมือสองออนไลน์ครั้งแรก
- นายฉัตรชัย ศิริไล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (วาระที่ 2)

  • ทศวรรษที่ ๑
  • ทศวรรษที่ ๒
  • ทศวรรษที่ ๓
  • ทศวรรษที่ ๔
  • ทศวรรษที่ ๕
  • ทศวรรษที่ ๖