ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
เงินกู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน
วงเงินให้กู้
  • ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน และ ไม่เกิน 85% ของราคาซื้อ-ขาย
  • กรณีซื้ออาคารพาณิชย์ ให้กู้ได้ไม่เกิน 75% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 75% ของราคาซื้อขาย
  • กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่น ๆ หรือไม่ เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ) หรือไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิและหากผู้กู้ใช้สิทธิสวัสดิการวงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของเงินเดือนสุทธิ

  หมายเหตุ :
  • กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ไม่เกิน 2 คูหา ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ ดังนี้
   • กรณีกู้รายย่อย
    • ปีที่ 1 เท่ากับ MRR – 2.00
    • ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR – 0.50
  • กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR – 1.00 ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน
  • กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์เกิน 2 คูหา (หากเปิดทะลุถึงกันนับเป็น 1 คูหา) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้
   • กรณีกู้รายย่อย เท่ากับ MLR ตลอดอายุสัญญา
   • กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน


  ระยะเวลาให้กู้
  • ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี
  • อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี


  เอกสารประกอบการกู้
  • ใบยื่นกู้เงิน
  • เอกสาร
  • เอกสารแสดงรายได้
   • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือผ่านสิทธิ์ของหน่วยงาน
   • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
   • สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
   • สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท , รายชื่อผู้ถือหุ้น
   • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี , หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น
   • รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
   • รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และ แผนที่ตั้งโดยสังเขป
  • เอกสารแสดงข้อมูลส่วนตัว
   • บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
   • ทะเบียนบ้านทุกหน้า
   • ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบแจ้งความการแยกกันอยู่
   • ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล
  • เอกสารหลักประกัน
   • สำเนาโฉนดที่ดิน หากเป็นกรณีซื้อบ้านมือสองต้องเป็นสำเนาโฉนดที่ดิน ซึ่งได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าพนักงานที่ดิน
   • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / ใบเสร็จผ่อนดาว

   * หากมีผู้กู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสาร ส่วนตัวของแต่ละท่าน” ที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ข้างต้น ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจอนุมัติรายการ  ค่าใช้จ่ายในการกู้
  • กู้ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 1,700 บาท
  • กู้ไม่เกิน 500,001 - 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 2,500 บาท
  • กู้เกิน 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 2,800 บาท
  • ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ต่อเติม หรือ ซ่อมแซม ครั้งละ 600 บาท
  • ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง คิดอัตราค่าจ้างเหมารายละ 700 บาท


  วิธีการชำระหนี้เงินกู้

  • ชำระเงินกู้งวดแรก ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินกู้ไปจากธนาคาร และชำระเงินกู้งวด ต่อไปทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยมีวิธีชำระเงินกู้ดังต่อไปนี้
   • ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค
   • ชำระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์
   • ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับ
    • ธนาคารกรุงไทย -หรือ
    • ธนาคารกรุงเทพ -หรือ
    • ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชี ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน
   • ชำระผ่านจุดรับ-จ่ายเงิน (PAY-POINT) และ Pay at Post
   • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั่วประเทศ
   • ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เสียค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท ไม่เกินรายการละ 50,000 บาท
   • ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ แฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าฟอร์จูน อิมพีเรียล (สำโรง) ฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) บิ๊กซี (แจ้งวัฒนะ บางนา) และเดอะมอลล์ (บางกะปิ บางแค ท่าพระ งามวงศ์วาน)
   • ชำระได้ที่ศูนย์บริการครบวงจร ณ ที่ว่าการอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภทเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี(กรณีชำระในกรุงเทพ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่างจังหวัด 15 บาท)