ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
เงินกู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน
วงเงินให้กู้
  • กรณีซื้ออาคารพาณิชย์ (มีพื้นที่พักอาศัยไม่น้อยกว่าร้อยละ30) ให้กู้ได้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 85% ของราคาซื้อขาย
  • กรณีซื้ออาคารพาณิชย์ (มีพื้นที่พักอาศัยน้อยกว่าร้อยละ30) ให้กู้ได้ไม่เกิน 75% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 75% ของราคาซื้อขาย
  • กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่น ๆ หรือไม่ เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ) หรือไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิและหากผู้กู้ใช้สิทธิสวัสดิการวงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของเงินเดือนสุทธิ

  หมายเหตุ :
  • กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ (มีพื้นที่พักอาศัยไม่น้อยกว่าร้อยละ30) ให้กู้ไม่เกินจำนวน 2 คูหา(นับรวมกรณีทะลุถึงกัน) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ ดังนี้
   • ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เช่น เดียวกับหลักประกันประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแผด ทาวน์เฮ้าส์ หรือห้องชุด
  • กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์เกิน 2 คูหา (เปิดทะลุถึงกันนับเป็น 1 คูหา) (มีพื้นที่พักอาศัยน้อยกว่าร้อยละ30) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้
   • กรณีกู้รายย่อย เท่ากับ MLR ตลอดอายุสัญญา
   • กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน


  ระยะเวลาให้กู้
  • ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี
  • อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี


  เอกสารประกอบการกู้
  • ใบยื่นกู้เงิน
  • เอกสาร
  • เอกสารแสดงรายได้
   • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สิทธิสวัสดิการของหน่วยงาน
   • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน
   • สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6-12 เดือน
   • สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท , รายชื่อผู้ถือหุ้น
   • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี , หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น
   • รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
   • รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และ แผนที่ตั้งโดยสังเขป
  • เอกสารแสดงข้อมูลส่วนตัว
   • บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
   • ทะเบียนบ้านทุกหน้า
   • ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบแจ้งความการแยกกันอยู่
   • ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล
  • เอกสารหลักประกัน
   • สำเนาโฉนดที่ดิน หากเป็นกรณีซื้อบ้านมือสองต้องเป็นสำเนาโฉนดที่ดิน ฉบับคัดสำเนาจากกรมที่ดิน และรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าพนักงานที่ดิน
   • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / ใบเสร็จผ่อนดาวน์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขาย (กรณีซื้อบ้านมือสอง)

   * หากมีผู้กู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสาร ส่วนตัวของแต่ละท่าน” ที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ข้างต้น ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจอนุมัติรายการ  ค่าใช้จ่ายในการกู้
  • กู้ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 1,900 บาท
  • กู้ไม่เกิน 500,001 - 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 2,800 บาท
  • กู้เกิน 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 3,100 บาท
  • ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ต่อเติม หรือ ซ่อมแซม ครั้งละ 600 บาท
  • ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง คิดอัตราค่าจ้างเหมารายละ 1,000 บาท


  วิธีการชำระหนี้เงินกู้

  • ชำระเงินกู้งวดแรก ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินกู้ไปจากธนาคาร และชำระเงินกู้งวด ต่อไปทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยมีวิธีชำระเงินกู้ดังต่อไปนี้
   • ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค
   • ชำระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่เสียค่าบริการ
   • ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับ
    • ธนาคารกรุงไทย -หรือ
    • ธนาคารกรุงเทพ -หรือ
    • ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชี ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน
    • เสียค่าบริการ 10 บาท/รายการ
   • ชำระผ่านจุดรับ-จ่ายเงิน เคาน์เตอร์ เซอร์วิส 7-Eleven เสียค่าบริการ 15 บาท/รายการ
   • ชำระผ่านจุดรับ-จ่ายเงิน (PAY-POINT) และ Pay at Post  เสียค่าบริการ 15 บาท/รายการ
   • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั่วประเทศ
   • ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เสียค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท ไม่เกินรายการละ 50,000 บาท
   • ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ หรือสาขาย่อยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 31 แห่ง  เปิดบริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 10.30 -19.00 น. ได้แก่ สาขาย่อยแฟชั่นไอส์แลนด์ ,ศูนย์การค้าอิมพีเรียล (สำโรง) ,สาขาย่อยฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ,ศูนย์การค้าบิ๊กซี(อ่อนนุช ,บางนา ,บางปะกอก ,แจ้งวัฒนะ) ,สาขาย่อยบิ๊กซี (ราชดำริ ,สมุทรปราการ รังสิตคลอง6 ,นวนคร) ,ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ (บางกะปิ ,ท่าพระ ,งามวงศ์วาน) ,สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางแค ,สาขาย่อย ธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค ,สาขาย่อยซีคอน บางแค ,สาขาย่อยเซ็นทรัล (พระราม9 ,พระราม3) ,เคาน์เตอร์การเงิน ไอทีสแควร์  สาขาย่อยสุพรีม คอมแพล็กซ์ ,สาขาย่อยเพรียวเพลส (รามคำแหง 110 ,ราชพฤกษ์) ,สาขาย่อยแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ สาขาย่อยเสนาเฟทส์ ,สาขาย่อยโลตัส พระราม4 ,สาขาย่อยเมกา บางนา ,ศูนย์การค้า ไอเพลส ลาดกระบัง ,สาขาย่อยหัวหมากทาวน์ เซ็นเตอร์ ,สาขาย่อยวงศ์สว่างทาวน์ เซ็นเตอร์ ,สาขาย่อยเพลินนารี่ มอลล์ ไม่เสียค่าบริการ
   • ชำระได้ที่ศูนย์บริการครบวงจร ณ ที่ว่าการอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภทเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี(กรณีชำระในกรุงเทพ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่างจังหวัด 15 บาท)