ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
โครงการบ้านประชารัฐ

1.คุณสมบัติของผู้กู้

ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยครอบคลุมทั้งผู้มีรายได้ประจำ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระ ที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ ในที่อยู่อาศัยมาก่อนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ยกเว้นกรณีการซ่อมแซมและ/หรือต่อเติมที่อยู่อาศัย ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง

2.วัตถุประสงค์การขอกู้

เพื่อซื้อหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่สร้างบนที่ดินของตนเอง ที่ดินของเอกชนผู้ประกอบการ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือที่ดินของรัฐ ซึ่งครอบคลุมที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่ สร้างเสร็จพร้อมอยู่ และทรัพย์สินรอการขาย (Non-Performing Asset : NPAs) ของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์ และทรัพย์รอการขายของกรมบังคับคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงการซ่อมแซมและ/หรือต่อเติมที่อยู่อาศัย โดยมูลค่ารวมของที่ดินและที่อยู่อาศัยที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อหน่วย

3.วงเงินให้กู้

วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 1.5 ล้านบาทต่อหน่วย ยกเว้นกรณีการซ่อมแซมและ/หรือต่อเติม ที่อยู่อาศัยวงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 500,000 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ กำหนดอัตราส่วนรายจ่ายในการชำระหนี้ต่อรายได้ต่อเดือน (Debt Service Ratio : DSR) สำหรับลูกค้ารายย่อยผ่อนปรนไม่เกินร้อยละ 50 และสำหรับลูกค้าสวัสดิการ (หักเงินเดือน) DSR ไม่เกินร้อยละ 80

4.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

(1) อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษสำหรับกรณีวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย ราคาไม่เกิน 7 แสนบาทต่อหน่วย และกรณีวงเงินสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมและ/หรือต่อเติมอาคารวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาทต่อหน่วย คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้
ปีที่ 1 = 0.00% ต่อปี
ปีที่ 2 – ปีที่ 3 = 2.00% ต่อปี
ปีที่ 4 – ปีที่ 6 = 5.00% ต่อปี
ปีที่ 7 – ปีที่ 30 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว = MRR-0.75% ต่อปี

(2) อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนสำหรับกรณีวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย ราคามากกว่า 7 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อหน่วย คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้
ปีที่ 1 – ปีที่ 3 = 3.00% ต่อปี
ปีที่ 4 – ปีที่ 6 = 5.00% ต่อปี
ปีที่ 7 - ปีที่ 30 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
- กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.75% ต่อปี
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี

5.กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ

(1) ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบ (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มีนาคม 2559)
(2) กำหนดกรอบวงเงินโครงการไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

6.กรณีซื้อที่อยู่อาศัยจากเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วม “โครงการบ้านประชารัฐ”ให้พิจารณาสัญญาจะซื้อจะขาย ต้องระบุเงื่อนไข ดังนี้

(1) ผู้ขายรับภาระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์
(2) ผู้ขายรับภาระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการจำนอง
(3) ผู้ขายรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางในปีที่ 1
(4) ผู้ขายให้ส่วนลดพิเศษ (เพิ่มเติมจากส่วนลดปกติ) ในอัตราไม่ต่ำกว่า 2% ของราคาซื้อขายตามสัญญาจะซื้อจะขาย

โครงการบ้านประชารัฐ