ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

ท่านสามารถขอเพิ่มวงเงินกู้ได้ โดยขอให้ธนาคารฯประเมินราคาหลักประกันของท่านใหม่ ตามสภาพปัจจุบัน และอาจขอขยายระยะเวลาการผ่อนชำระออกไปอีกเป็นสูงสุดถึง 30 ปี