ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง IT ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
[ฉบับ]
2551 5 18 10 23 16 24 20 4 20 9 12 1 162
2552 5 4 25 5 9 5 3 14 7 10 11 10 108
2553 7 10 13 7 16 26 8 17 23 22 18 19 186
2554 15 18 14 24 11 15 19 16 26 18 13 27 216
2555 12 29 20 8 17 17 24 28 32 24 44 37 292
2556 16 17 26 16 9 13 25 13 27 24 26 24 236
2557 32 17 23 14 20 15 26 28 35 24 37 38 309
2558 16 35 23 18 27 16 30 21 30 16 27 24 283
2559 19 19 45 22 20 24 16 37 31 29 43 36 341
2560 21 31 46 33 22 33 45 231

*เลือกดูรายละเอียดได้ตามรายเดือนโดยการ Download เอกสาร PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
[ฉบับ]
2552 282 189 168 181 113 174 300 306 491 382 393 137 3116
2553 234 199 145 85 93 161 111 113 131 118 104 71 1565
2554 195 134 205 113 111 156 167 132 120 102 105 103 1643
2555 176 191 113 97 146 180 195 217 219 216 165 132 2047
2556 150 149 229 119 116 147 164 143 168 177 241 202 2005
2557 174 115 131 117 137 195 138 154 212 184 179 128 1864
2558 159 152 159 109 103 139 105 117 117 114 178 118 1570
2559 169 117 177 129 121 187 149 230 225 108 193 164 1969
2560 185 243 227 151 170 236 171 262 1645

*เลือกดูรายละเอียดได้ตามรายเดือนโดยการ Download เอกสาร PDF