การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
6 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง ) โครงการงานจ้างปรับปรุงพิื้นที่ทำงาน ชั้น 19 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
6 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสาขาย่อยหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ เป็นเวลา 3 ปี
3 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบริษัทผู้จัดงาน(Organizer) ดำเนินการจัดงาน”โครงการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกับลูกค้าเงินฝากรายใหญ่”ประจำปี 2558
2 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ทำการของสาขาย่อยวงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์ เป็นระยะเวลา 2 ปี 8 เดือน 23 วัน
30 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ซองเอกสารสีขาว ขนาด 10”x15” กระดาษปอนด์ 120 แกรม พิมพ์ 3 สี(ตีพื้น) ฝาเจาะเสียบ
30 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคารกับหน่วยงานสวัสดิการและโครงการจัดสรร ประจำปี 2558 จำนวน 4 รุ่น
29 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชำระหนี้เงินกู้(แบบตัดแผ่น)
29 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์แฟ้มเจาะอ่อน สีส้ม
29 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ใบคำขอสินเชื่อสำหรับผู้ขอกู้
29 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อกระเบื้องยาง พร้อมติดตั้ง ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ ชั้น 20 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคาะห์ สำนักงานใหญ่
29 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ยี่ห้อ Double A
26 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ทำการของเคาน์เตอร์การเงินอิมพีเรียล สำโรง เป็นระยะเวลา 3 ปี
26 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานเขต 2 ประจวบคีรีขันธ์
24 มิถุนายน 2558 จ้างเหมาเปลี่ยนท่อระบายน้ำเสียโรงอาหาร ชั้น 11 อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
22 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ "บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย" จำนวน 285,000 แผ่น
22 มิถุนายน 2558 จ้างจัดทำของสมนาคุณเพื่อใช้ในการทำการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายและสำรวจความต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝาก
22 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำสาขาย่อยและเคาน์เตอร์การเงิน จำนวน 15 สาขา ในสังกัดฝ่ายกิจการสาขากทม.และปริมณฑล 1 และ 2 ระยะเวลา 3 เดือน
22 มิถุนายน 2558 ซื้อผ้าหมึก Compuprint SP40 Plus จำนวน 420 กล่อง
22 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข License ระบบบริหารจัดการ IT ขององค์กร
18 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
18 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินธนาคารฯ สำนักงานใหญ่
18 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
18 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบนำส่งชำระหนี้เงินกู้
18 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝาก ธอส.รักการออม
18 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อระบบไมโครโฟนไร้สายชนิดหนีบปกเสื้อ จำนวน 6 ชุด ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้
16 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคางานจ้างเปลี่ยนพื้นพรมเป็นพื้นกระเบื้องยาง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
16 มิถุนายน 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ Diebold รุ่น Opteva 520/562 จำนวน 41 เครื่อง เป็นเวลา 3 ปี
16 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสาขาในสังกัดฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 1 จำนวน 15 สาขา
16 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสาขาในสังกัดฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 2 จำนวน 20 สาขา
16 มิถุนายน 2558 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 1,598 เครื่อง , เครื่องพิมพ์ HP LaserJet P3015dn 260 เครื่อง,เครื่องพิมพ์ HP LaserJet P5200tn 52 เครื่อง,เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Epson LQ590 จำนวน 90 เครื่องและเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Epson LQ2190 จำนวน 135 เครื่อง เป็นเวลา 6 เดือน
15 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 18 นิ้ว เพื่อใช้ในกิจกรรม “โครงการส่งเสริมวินัยการเงินในชุมชนภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ”
15 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างทำสปอตโทรทัศน์โฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคาร จำนวน 3 เรื่อง
15 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสถานีโทรทัศน์ รายการ "รักนี้...ที่บ้านของเรา"
12 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารฯ สำนักงานเขต 4 นครศรีธรรมราช
12 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบริษัทผู้จัดงาน(Organizer) ดำเนินการจัดงานเลี้ยงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฎิบัติงานของโครงการจัดสรร และผู้ประสานงานหน่วยงานเงินฝากรายใหญ่ ประจำปี 2558
8 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 38 เครื่อง
8 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 E AUTO ระบบเบรก จำนวน 1 คัน สังกัดฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค เป็นระยะเวลา 3 ปี
8 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 21 ตัว ให้กับฝ่ายประเมินผลองค์กร
28 พฤษภาคม 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข Server สำหรับการทดสอบและฝึกอบรมเพื่อรองรับระบบ CBS เป็นเวลา 2 ปี 1 เดือน 7 วัน และ Software License Veritas Storage Foundation 2 CPU and Veritas Netbackup Client เป็นเวลา 2 ปี 5 วัน
27 พฤษภาคม 2558 จัดจ้างบริษัทดำเนินการพัฒนา E-card Mobile Application
27 พฤษภาคม 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ Diebold บนรถ Mobile Banking จำนวน 6 เครื่อง เป็นเวลา 3 ปี
26 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac จำนวน 1 เครื่อง พร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์
25 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องไฟฉุกเฉินพร้อมติดตั้งใช้งานประจำธนาคารฯ สำนักงานใหญ่อาคาร 1 และอาคารจอดรถ
22 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมูล จำนวน 38 วงจร
21 พฤษภาคม 2558 ซื้อผ้าหมึก Tally GENICOM 5040 จำนวน 500 กล่อง
19 พฤษภาคม 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร และเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) เพื่อใช้ในการยกระดับ/เปิดสาขาปี 2558
19 พฤษภาคม 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อ License เพื่อปรับปรุงระบบ GHBMAIL - DR พร้อมว่าจ้างบำรุงรักษา โดยวิธีพิเศษ
12 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)จัดจ้างรายงานประจำปี 2557 เพื่อรายงานสถิติข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในรอบปีที่ผ่านมา และประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กร บนเว็บไซต์ธนาคาร
12 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)การจัดพิมพ์วารสารศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปี2558 (ฉบับที่36-39)อสังหาริมทรัพย์
12 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง UPS ยี่ห้อ Powback รุ่น PB2010P จำนวน 11 เครื่อง
8 พฤษภาคม 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าวงจรสื่อสารข้อมูลหลัก และวงจรสื่อสารข้อมูลสำรอง สำหรับเปิดสาขาใหม่ปี 2558
8 พฤษภาคม 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข Disk Storage SAN โดยวิธีพิเศษ
29 เมษายน 2558 จัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบแถบแม่เหล็ก (TAP LT05) จำนวน 350 ม้วน
27 เมษายน 2558 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์บนเครื่อง Server โดยวิธีพิเศษ
21 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง จัดทำประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง ฝ่ายบริหารบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
10 เมษายน 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงระบบ Internet เป็นเวลา 1 ปี
8 เมษายน 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ COACH เป็นเวลา 2 ปี
7 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง (สาขาย่อยปัตตานี)
7 เมษายน 2558 จัดจ้างพัฒนาระบบบนเครื่อง ATM ยี่ห้อ Diebold จำนวน 77 เครื่อง ให้รองรับชิปการ์ด ตามมาตรฐานของ ธปท.
3 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 5 เครื่อง
3 เมษายน 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในระบบ VMWare เพื่อรองรับการใช้งานระบบ Coach โดยวิธีพิเศษ
24 มีนาคม 2558 เช่าคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี (เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ 190 เครื่อง)
11 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการ เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ
5 มีนาคม 2558 จัดซื้อระบบเครือข่าย WAN สาขาพร้อมว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเป็นเวลา 4 ปี หลังพ้นระยะเวลารับประกัน
23 กุมภาพันธ์ 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (Passbook Printer) จำนวน 30 เครื่อง เป็นเวลา 3 ปี
23 ธันวาคม 2557 จัดซื้อเครื่องดื่มสำหรับงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2558
9 กรกฎาคม 2557 ประกาศจัดจ้างบริการทำความสะอาดประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ จำนวน 7 สาขา
24 มิถุนายน 2557 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง