ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ข่าวประกวดราคา
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการ จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
24 พฤษภาคม 2555

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1. ชื่อโครงการ    จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน
  / หน่วยงานเจ้าของโครงการ      ฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  5,400.-   บาท

 3. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)   24 พฤษภาคม 2555     
  เป็นเงิน  5,400.- บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)   -   บาท
  3.1 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน CONGRESS HIGH BACK CHAIR (หุ้มหนังสีดำ)   
  (ขนาด W65 X D72 X H118-126 cm.)   จำนวน 1 ตัว

 4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  4.1 จากตัวแทนจำหน่าย

 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  5.1 ร้อยโทชูชาติ     แสงสุรีย์วัชชรา           ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
  5.2 นางวัชรี สรรพานิช                            หัวหน้าส่วนจัดหาทั่วไป
  5.3 นายพนม บัวสุข                                ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนจัดหาทั่วไป