ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ข่าวประกวดราคา
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ จำนวน 46 คัน โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
27 เมษายน 2555

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ เช่ารถยนต์ จำนวน 46 คัน โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) 

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ฝ่ายบริหารสำนักงาน

 

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร          15,010,000.-          บาท (สิบห้าล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)         5 เมษายน 2555          

     เป็นเงิน     15,010,000.-  บาท  (สิบห้าล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

     4.1   ราคาต้นทุนรถยนต์ที่เช่าและราคาเช่าเดิม (ที่ผ่านมา 3 ปี)

     4.2   ราคาต้นทุนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม (%)

     4.3   ราคาประมาณค่าเช่าใหม่ตาม (%) ที่เพิ่มขึ้นของราคาต้นทุน

 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     5.1 นายอมรศักดิ์  ไกรสวัสดิ์           ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน
     5.2
นายนิกร  อาชานกุล                ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน
     5.3
นายธีระชัย  เสนาภักดี              หัวหน้าส่วนบริการสำนักงาน
    5.4  นางสาวศราทิพย์  ผลอาหาร       พนักงานบริหารสำนักงาน