ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
14 กันยายน 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

------------------------------------------------

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้          
 
คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน
  ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ  หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
ตำแหน่ง คุณสมบัติของผู้สมัคร
พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เกรด 5-10
(ด้านวางแผนและนโยบายทรัพยากรบุคคล)
 - อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
- คุณวุฒิปริญญาตรี  หรือ ปริญญาโท  สาขาบริหาร  หรือสาขาทรัพยากรบุคคล
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหาร / ด้านทรัพยากรบุคคล  ไม่น้อยกว่า
5 ปี  จะพิจารณาเป็นพิเศษ  หากมีประสบการณ์  ดังนี้
 • ด้านการวางแผนกลยุทธ์  หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้  และความเข้าใจเกณฑ์  SEPA  ได้ดี  สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้

- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี  เช่น โปรแกรม Microsoft
Office (Word, Excel, Power)
- มีบุคลิกภาพดี  มนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถสื่อสาร  และนำเสนองานได้ดี

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
 • ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Web Site ของธนาคารอาคารสงเคราะห์   www.ghbank.co.th 

(กรอกใบสมัครได้ที่นี่)


ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 กันยายน  พ.ศ. 2560  และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-202-1951, 02-202-1246, 02-202-2290

การคัดเลือก

วันที่  5 ตุลาคม พ.ศ. 2560     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทาง www.ghbank.co.th  หรือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล           ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11  อาคาร 2
วันที่  24  ตุลาคม พ.ศ. 2560    ทดสอบข้อเขียน  (รายละเอียดสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 

ประกาศ ณ วันที่   14   กันยายน  พ.ศ.  2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์