ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธอส.รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน(เพิ่มเติม) ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่
13 กันยายน 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน

(เพิ่มเติม)
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่  นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม) เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบเอกสารของผู้สมัคร   โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ  ดังนี้

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบ ส่วนตรวจสอบสำนักงานใหญ่ สาย 2

เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล
B3 นางสาวพัชรินทร์  พูลสวัสดิ์

วันที่สอบ                  :         วันพฤหัสบดีที่  14  กันยายน  พ.ศ. 2560

เวลาสอบ                  :         9.00 –12.00 น.  (ทั้งนี้ หากมาหลังเวลา 9.15 น. ธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

สถานที่สอบ              :         ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่ห้องวิมานเมฆ  ชั้น 3 อาคาร 2

ทดสอบข้อเขียน         :           ตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบ ส่วนตรวจสอบสำนักงานใหญ่ สาย 2

  1. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

      2. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ข้อกำหนดในการทดสอบ :
1.โปรดแต่งกายสุภาพ  มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน  ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3.ห้าม  ใช้เครี่องคำนวณ
4.ห้าม  นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี
ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  วันพฤหัสบดีที่  5  ตุลาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11   อาคาร 2  หรือทาง Website ของธนาคารwww.ghbank.co.th

คำเตือน   หากมีการทุจริตในการทดสอบ  จะหมดสิทธิในการสอบและการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบข้อเขียนข้างต้น  ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด  ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร

 

ประกาศ  ณ วันที่    13    กันยายน  พ.ศ. 2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์