ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
8 กันยายน 2560
Untitled Document

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์   โดยมีรายละเอียดวัน เวลา  และสถานที่ ดังต่อไปนี้


สถานที่สอบ   :  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่
ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11  อาคาร  2     

วันที่สอบ      :   วันจันทร์ที่  18  กันยายน  พ.ศ. 2560  

เวลา            :   9.00 – 12.00 น.

ลำดับ ชื่อ -สกุล ลำดับ ชื่อ -สกุล
1 นางสาวปวีณา โมราราย 5 นางสาวศุภาพิชญ์ แคหอม
2 นายปรเมศวร์ พูลประสาธน์พร 6 นายกันต์ ตินนวร
3 นายดิสพร อัมภาผล 7 นายอิศราณุ แสงสุวรรณ
4 นางสาววธัญญา วงศ์อุรประเสริฐ 8 นางสาวจุฑามาศ อัคควัสกุล

เวลา    :   13.00 – 16.30 น.

ลำดับ ชื่อ -สกุล ลำดับ ชื่อ -สกุล
9 นางสาวมัณฑิรา วงเสนา 13 นางสาวเขมิสรา คชานันท์
10 นายชัยชวัชร์ รัชญาอิสรานิธิ 14 นางสาววิริยา ชมตา
11 นายพงศ์พันธุ์ แขดวง 15 นางสาวหัสสญา หลุยพันธ์
12 นายสันติ ช่างคำ    

ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

 

ประกาศ  ณ วันที่   8   กันยายน    พ.ศ. 2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์